Проект 33: „Технология на изграждане на 6-етажна жилищна сграда със стоманобетонна носеща конструкция”

., УАСГ, София


за проекта


Дълго се чудих как да презентирам проектът, с който участвам и може би, най-удачно би било да го нарека така както бе представен и предходният път, когато трябваше да го защитя, а именно – дипломна работа на тема „Технология на изграждане на 6-етажна жилищна сграда със стоманобетонна носеща конструкция“.

По съдържание, представлява анализ на носещата конструкция, изчисляване и изчертаване на основни елементи от нея и разбира се, самата технология на изграждането й, като се акцентира основно върху необходимите средства, техника, подход и особености при изпълнението на детайли в „конфликтни“ зони. Съотношението между част „Конструкции“ и част „Технология“ е приблизително 1:1, като не са щадени усилия в това да се прецени доколко решенията в тях са осъществими на практика.

Към част „Конструкции“ спадат моделиране и конструиране на етажна плоча, посредством програмен продукт работещ по МКЕ, проектиране и конструиране на колона, стълбищно рамо и непрекъсната греда, като за същите биват изчертани подробни армировъчни планове.

Към част „Технология“ биват съставени технологични карти за извършването на нулев цикъл и изпълнение на конструкцията над ниво - кота нула.

В нулев цикъл са засегнати изпълнението на земни работи, укрепване и отводняване, кофражни, армировъчни и бетонови работи, мерки за ЗБУТ и детайли за изпълнение на хидроизолация в зоната между фундаментната плоча и стена по предварителен анализ на почвените условия.

Над кота нула е ангажирано вниманието върху избора на кофражните системи и такт плановете, тяхното транспортиране и м