ИНТЕРМОДАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ – РУСЕ

Ирина Русанова, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна


за проекта


Интермодалния транспорт е моетод за транспортиране на хора или стоки, като се използват два или повече вида транпортни средства (въздушен, железопътен, плавателен, с автобус или камион). Интермодалността разчита до голямата степен на свързаност между различните транспортни мрежи. По този начин се оптимизира процеса на транспортиране според различни критерии - сигурност, бързина, цена, обслужване, екологичност и др.

Град Русе е разположен в Североизточна България и е най-големият пристанищен град по поречието на р. Дунав. От тук минават Трансевропейски транспортен коридор 7, Трансевропейски коридор 9, европейски пътища Е70 и 501, първата жп линия в България Русе – Варна, втората от деветте главни железопътни линии на България Русе – Горна Оряховица, стигаща до южните части България. Град Русе е известен и със своите архитектурни и културни забележителности, а всички тези аргументи, допринасят за необходимостта от изграждането на интермодален пътнически терминал, който да спомогне развитието, както в транспортно и инфраструктирно, така и за туристическо и икономическо развитие, не само на регионално, но и на национално ниво.

 Летище Русе е разположено на 17 км от гр. Русе в близост до с. Щръклево. Предлагам изграждане на нова желзопътна линия, която започва началото си с отклонение от жп линия Русе – Варна при с. Ястребово, преминава под терминалната сграда и завършва с включване в жп линия Русе – Горна Оряховица при гр. Иваново; Изграждане на нов автомобилен път от 3-ти клас, който започва  с разклонение от главен път Русе – Варна (Е70) при с. Бъзън, преминава край интермодалния комплекс и завършва  включвайки се в главен път 501 при гр. Иваново.

Предложените намеси в транспортната инфраструктура, позволяват свързването на мрежа от три вида транспорт в една сграда ( автомобилен, железопътен, въздушен ) с директна връзка, и четвърти ( речен ) с индиректна.

В устройствения план на промишлена зона с. Щръклево са превидени:

  • Предложение за увеличаване на промишлената територия, чрез изграждане на нови промишлени и логистични центрове, създавайки буферна зона между жилищните територии и интермодалния терминал
  • Предложение за изграждане на хотел, обслужващ интермодалния терминал и промишлената зона
  • Предложение за изграждане на Интермодален пътнически терминал, включващ в територията си всички необходими съоражения за правилното му функциониране, които да се изграждат на етапи, осигуряващи по-нататъшното   им разширение и модификация.

За да бъдат определени нужните съоръжения и капацитета им са използвани стандартизирани математически формули създадени от IATA ( Международна асоциация за въздушен транспорт ). Тъй като Летище Русе не е функциониращо към момента, статистиката на която се базират данните за капацитета е заимствана от Летище Варна.

Подходът към пътническия терминал се осъществява от северoзапад, непосредствено от нивото на терена. Условно терминалът е разделен на три зони – пристигащи, заминаващи и обединяваща зона. Дейността на пътническия терминал се развива на два нива: кота +-0,00 и кота +4,20. На подземно ниво се осъществява връзката с жп транспорта, чрез проектираната жп гара на кота -5,50. Връзката на летището с автогарата става на ниво терен, от сграда в непосредствена близост до терминала, разположени под един покрив. Прикачването на пътниците от сградата до самолета е предвидено чрез ръкави от подвижен тип.

В споменатите зони, са създадени всички благоприятни условия за посрещане и изпращане на пътници, осигуряваща на първо място бързи комуникационни връзки между видовете транспорт. Посоките на движение са ясни, като няма точки на пресичането им, както на посетители-служители, така и на пристигащи-заминаващи. Проектираните пространства са отворени, просторни и светли, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за обитаване. Търсен е внушителен архитектурен образ, въздействащ върху всеки наблюдател и създаващ различни асоциативни преживявания. Чрез отворените (остъклени) фоайейни пространства е търсена непрекъсната връзка с околната среда.

Конструкцията се базира на три основни материала – метал, стъкло и бетон. За да бъдат постигнати овалните форми на сградата, цялата покривна конструкция е предвидена от метална структура на принципа на системите „MERO“. Представлява пространствена решетка от разминати пространствено-прътови конструкции. Позволява оформянето на всякакви повърхнини и няма ограничение за формата  Покритието й е предвидено от метална покривна система „Riverclack“, известна със своята гъвкавост, устойчивост и лекота при инсталиране. Шедовото осветление, разположено по цялата дължина на средния модул, има за цел не само пропускане на естествена светлина, но  и за генериране на слънчева енергия. По плътната част на  „зъбците“, които са с югоизточно изложение и попадаща силна слънчева светлина, предлагам облицовка от „Riverclack“ фотоволтаични покривни панели и интелигентни системи за отводняване.

Основни параметри:


Обща площ – 1900 декара, от които:

65% - Озеленени площи

30% - Пътна инфраструктура, тротоари и алеи

05% - Застроена площРЗП на терминална сграда - 38 880 кв.м

Клас на обслужване по IATA – C Годишен брой пътници - 1 800 000

Брой пътници заминаващи/пристигащи в “час-пик” – 1700/1900

Брой паркоместа за автобуси – 10

Брой паркоместа за лични автомобили /кратък престой/ – 500

Брой паркоместа за лични автомобили /дълъг престой/ – 336

Брой паркоместа за служители - 80

Брой паркоместа за хора с увреждания - 12

Автор


Ирина Русанова

Университет: Варненски свободен университет

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2016 г.