Проект 22U: Териториално и селищно устройство „Ж-К ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН, гр. СОФИЯ“

., ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София


за проекта


Общи положения
Настоящия курсов проект се изготвя по предварително задание по териториално устройство, градоустройство и ландшафтно устройство на
„Ж-к Експериментален“, гр. София.
Изработването на проект на подробен устройствен план – ПРЗ се основава на необходимостта от актуализиране на действащите за територията планове с цел привеждането им в съответно формулираните приоритети, цели, мерки и проектни идеи за дадената зона. Актуализирания подробен устройствен план ще е основополагащ за цялостното устройство на разглежданата територия и важен документ при формирането и провеждането на политиката за устойчиво и балансирано развитие.
 
Цели и задачи
Целите и задачите за дадената зона произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична и комплексна среда при отчитане на спецификите й.
Главната цел е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално- икономически условия.
Следва да се създадат условия за живот и реализация на дейности за социално - икономическо развитие, да се изгради и предвиди подходящо развитие на техническата и транспортно-комуникационната инфраструтури и да осигури равнопоставеност на различните заинтересовани страни при реализацията на инвестиционните инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост при гарантиране на правата им. С плана ще се определени устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им предназначение.
Целта на разработката е да се обезпечи устройственото планиране на имотите, попадащи в обхвата, чрез урегулиране на УПИ с подходящо отреждане и режим на застрояване, осигуряване на достъп до имотите.
Обща характеристика Териториален обхват
Териториалният обхват на частта от зоната за която ще се разработва проект за е „Ж-к Експериментален – Горубляне“ град София, в границите между кв. Горубляне, кв. Младост, НПЗ Изток и земите от околовръстен път. Обща площ на разработката е около 1 242 339 м2.
 
Анализ на територията
Релеф
Релефът в обхвата на разработката е предимно равнинен, с изключение на частите от територията, в които има дерета. Изложението е южно.
Разработката пренадлежи към район със сеизмична активност VIII – IX степен.
Икономическа характеристика
В границите на разработката попадат терени с потенциал за развитие на икономически дейности. Близостта на територията до град София е предпоставка за развитие на различни активности.
Социална характеристика Спорт
Разработката следва да отреди подходящо предназначение на имотите за които има предвидена за изграждане спортна инфраструктура.
Комуникационно – транспортна инфраструктура
Няма наличен комуникационно – транспортен фонд. Предвидена е второстепенна улична мрежа, която случи за създаване на основните връзки вътре в комплекса, водеща до централните му обществено-обслужващи части, както създавайки връзка с тангиращия околовръстен път. Събирателни и обслужващи улици осъществяват достъпа до отделните жилищни групи и жилищни единици. Предвидена е също връзка от ж.к Горубляне и ж.к.Младост до ж.к. Експериментален, позволяваща свободно движение на леки автомобили и автобуси до жилищния комплекс. Осигурен е достъп до комплекса от независими подхода. Паркирането на територията става с осигурени парко места към всяка жилищна единица, както и на обществени паркинги. Предвидени са велоалеи и велопаркинги за осигуряване на безпрепядствен вело дотъп и движение.
Инженерно- техническа инфраструктура
Водоснабдяване
В границите на разработката няма предварително заварени водоснабдителни и канализационни елементи. Предвижда се да се изготвят такива.
Електроснабдяване и газоснабдяване
В границите на разработката не е заварено електроснабдяване. Предвижда се да се изработи такова. Не е проведено газоснабдяване, но се предвижда такова.
Състояние на околната среда
Основен проблем, влияещ върху качеството на атмосферния въздух на територия на град София и околностите й са фините прахови частици. Основни източници на замърсяване са промишленост, автотранспорт и битово отопление. В границите на разглежданата територия липсват точкови източници на замърсяване и рискови превишения от замърсяване. Източници на шум се явяват транспорта, строителството и ремонтните работи, които ще
4
се извършват в границите на разглежданата територия. Основният източник на шумово замърсяване е транспорта. За намаляване на шумовото замърсяване е необходимо изграждането на зелени пояси.
Изводи за състояние:
От направения анализ могат да се направят следните изводи:
- С изработването на плана е необходимо да се обезпечи устройственото планиране на имотите, попадащи в обхвата, чрез урегулиране на УПИ с подходящо отреждане и режим на застрояване, осигуряване на достъп до имотите. Следва да се осигури провеждане на достъпи до всички жилищни единици, обществени сгради и паркови пространства.
- Необходимост от изграждане на улична мрежа.
- Необходимост от ситуиране на обекти с обществено обслужваща функция и спорт: детски площадки, ОДЗ-та, Културен център, Основно училище, ДКЦ-та, хранителни и универсални магазини, спортен комплекс, хотели, ресторант – кафе и т.н.
- Необходимо е изграждането на еднофамилни жилищни сгради, редови или килимообразни жилищни структури в УПИ за комплексно жилищно застрояване, ниски секционни сгради – апартаментен тип.
- Необходимо изграждане на техническо – комуникационна инфраструктура, ел. мрежа, ВиК мрежи и инсталации.
Правила и нормативи за прилагане на ПРЗ :
Ниско застрояване ( Жм) :
▪ П застр. до 40%
▪ Кинт – 1,3
▪ П озел. мин 40%
▪ Н строителство –кота било – 10, 0 м
Смесена многофункционална зона със занижени параметри ( СмФ1)
▪ П застр. до 40%
▪ Кинт – 2
▪ П озел. мин 40%
▪ Н строителство –кота било – 26, 0 м
Смесена многофункционална зона предимно за околоградския район (СмФ2)
▪ П застр. до 40%
▪ Кинт – 1,2
▪ П озел. мин 40%
Зона за Общественообслужващи дейности и озеленяване в градския район (Оз1)
▪ П застр. до 30%
▪ Кинт – 1,2
▪ П озел. мин 50%
5
Застрояване да се съобрази със сервитутите на съществуващите трасета на инженерните мрежи. Паркирането да се осъществява в рамките на урегулираните поземлени имоти и отредените за това места.
Проектно решение
Плана е териториално-устройствено приложен документ, който привежда в действие съответното законодателство на страната. Проектът решава специфичната проблематика на територията. С него се определя конкретното предназначение на имотите и параметрите на застрояване в територията.
Територията, обект на разработката има основно предназначение по смисъла на ЗУТ „Урбанизирана територия“. Конкретното предназначение на всеки имот в границите на зоната отчита необходимостта от определени функции и дейности.
Проекта отразява анализа за разглежданата територия и предлага доразвиване и допълване на околната среда. Дефинирани са устройствени режими според ОУП, с конкретни параметри.
Техническа инфраструктура:
- Електроснабдяване - новото решение е съобразено изцяло със съществуващата в околността техническа инфраструктура и с общинският план.
- Телекомуникация - новото решение е съобразено изцяло със същеструващата в околността техническа инфраструктура за телекомуникационна мрежа.
- Водоснабдяване и канализация – Новото регулационно и градоустройствено решение е съобразено изцяло със съществуващите.
- Комуникационно – транспортна система - в транспортно комуникационно отношение, проектът в максимална степен се съобразява с природните дадености, изгражда улична мрежа, като усъвършенства и доразвива ефективността й. С проекта са предвидени нови улици като по този начин се повишава качеството на средата и в максимална степен се стреми да удовлетворят нуждите на територията и осигурява достъпност до всички имоти. С плана се предвижда паркирането да се осъществява в рамките на урегулираните поземлени имоти или на определени за това места.
- Система обслужване - в разработката се предвижда обособяването на на УПИ за обществено обслужване и паркинги, ДКЦ-та, ОДЗ-та, училище, културен

Автор


Елена Иванова, Пламен Пеев, Лилия Спасова