Проект 25U: КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ НА КОМБИНИРАН ПЪТЕН МОСТ НА АМ “СТРУМА”

., УАСГ, София


за проекта


Мостовете са връх в строителното инженерство, те съпътстват човечеството през цялата му история. На съвременните изисквания за качество отговарят стоманените и стоманобетонните мостове, но времето е доказало всички техни предимства и недостатъци, което е наложило и едно инженерно решение превъзхождащо предшествениците си най-вече с ефективност – комбинираните мостове. Условията в нашата страна позволяват по новостроящите се трасета, като части от АМ „Струма”, да бъдат изпълнявани подобен тип решения.
Комбинираният стомано-стоманобетонен пътен мост, обект на разработката, се намира на км 418+100, като с общата си дължина от 142,8 м., той е конструиран като триотворна гредова система - непрекъсната греда с отвори 42+58,8+42 м., за разлика от оригиналното решение, където отворите са 5 на брой. Редуцирането на собственото тегло на връхната конструкция с ≈40% и намаления брой на междинните подпирания от 4 на 2 също е неоспорим факт в полза на дипломната разработка. Предвидени са две отделни конструкции за всяка посока на движение с еднакви габарити – A29. Всеки един от мостовете е с напречен наклон 4,5 %, който се постига с конструктивните елементи на долното строене.
Гредите на съоръжението са 4 на брой за всеки един от мостовете, като по цялата си дължина те са с константа височина - 2100 мм, геометрията им е променлива в полето и над опорите. Стоманобетонната пътна плоча е с променлива дебелина в напречно направление.За съвместната работа на бетон и конструктивна стомана са предвидени болтови дюбели. През разстояние от 7350 мм. са конструирани напречни “V” връзки с тръбни профили на болтова връзка за укрепване на горния пояс в сеченията над полето по време на монтаж на стоманените греди и укрепване на долния пояс в сеченията над опорите. В надлъжно направление между средните две греди е решена противоветрова “К” връзка по долните пояси, също от тръбни профили на болтова връзка. В двата края на съоръжението тази връзка преминава между всички 4 греди на моста, като по този начин надлъжните сили при сеизмично въздействие се предават към средните две греди, непосредствено под които е оразмерено устройство за сеизмична изолация. Връзката между връхната конструкция и долното строене се извършва чрез еластомерни лагери тип C, като за предотвратяване на срязване в тях между средните две греди е конструирано специално устройство. Монтажното снаждане на стоманените греди по долен пояс и стебло е с изцяло болтова връзка, а по горен пояс - с челен заваръчен шев, което не възпрепятства разполагането на болтовите дюбели. Стълбовете на съоръжението представляват рамка, състояща се от две колони, обединени от ригел с неправилна форма. Поради по-голямата деформируемост на горележащите земни пластове фундирането е решено с пилоти с дължина 15 м.
Идейното решение за изпълнение на конструкцията включва метода на потактовото изтласкване, като строителната площадка за изпълнение на монтажните снаждания е устроена от страната на устой Кулата. Следва изпълнението на монолитната стоманобетонната пътна плоча по определена схема за полагане на бетонната смес и подходящо избрана кофражна система.
Комбинираните мостове са една съвременна възможност за ефективни решения при нови трасета, би следвало като жители на XXI век да се стремим към икономичност, компактност и сигурност.

Автор


Николай Динов