Проект 27U: Пространствени аспекти на жилищната политика във функционален урбанизиран ареал с център град София

., УАСГ, София


за проекта


Настоящата дипломна работа разглежда подход за разработване на жилищни стратегии и политики, базирани на функционалните урбанизирани ареали, а не на административно-териториално разделение. Чрез такъв подход биха могли да бъдат отразени съвременните тенденции в сферата на жилищната политика, да се стимулира децентрализираното разпределение на населението и пълноценното използване на вече урбанизираните територии. Интегрирането на подобен подход при изработването на стратегически планове може да допринесе за тяхната адаптивност, актуалност и мониторинг.
Дипломната работа има три части – теоретична, аналитична и концептуална.
Изведени са и са анализирани специфичните особености и проблеми на функционалния урбанизиран ареал с център град София през 2011 година, за когато са последните достатъчно подробни данни от Националния статистически институт. Предложени са конкретни мерки и цели за прилагане на националната жилищна политика на местно ниво и са дефинирани конкретни целеви групи. На база направените анализи, е изработена концептуална схема за прилагане на мерките.
В теоретичната част са изяснени основните понятия и предизвикателства на темата. Дефинирана е актуалността на проблема и е разгледан през призмата на различни теории (Теория на локализацията, Йерархия на потребностите на Ейбрахам Маслоу). Определена е обвързаността на жилищната политика с други науки (социология, психология, икономика, екология), както и с целите за устойчиво развитие на ООН и Градския дневен ред на Европейския съюз. Изяснени са използваните методи като настолни проучвания, анализ на статистически и пространствени данни, синтез на административни и нормативни мерки и
допълващи мерки.
Дефиниран е обхватът на територията, неговото значение, причини за възникването на функционалните урбанизирани ареали и тяхната същност. Разгледани са същността и значението на жилищната политика и нейните основополагащи принципи. Описани са характеристиките на жилищата и средата за обитаване, както и ключовите фактори за тяхната оценка. Определени са пространствените аспекти на жилищната политика, връзките на жилищната стратегия с други стратегии, анализирана е Националната жилищна стратегия на Република България, както и задачите и целите на жилищна система, която да работи за всички. Анализирани са чуждестранни жилищни стратегии и са съпоставени с българската Нациоална жилищна стратегия (2018-2030).
В аналитичната част са разгледани начинът на трайно ползване на земята, природо-географските характеристики, международните и регионалните връзки, транспортната достъпност, демографските особености, механичният прираст, ежедневните миграции, състоянието на социалната инфраструктура, количествените и качествените показатели на жилищните сгради.
В концептуалната част на база направените анализи, общините са групирани по общи признаци. Изведени са конкретни мерки, местата за тяхното прилагане, както и към коя целева група се отнасят. Спрямо особеностите на общините са предвидени различни основни и допълващи мерки. Като обобщение общините са разделени на три групи:
 Зона с приоритетно прилагане на основни мерки
 Зона с приоритетно прилагане на допълващи мерки
 Зона за прилагане на основни и допълващи мерки

Автор


Полина Тодева