Проект 31U: Съвременно развитие и обновяване на централни градски части – зона Г-14

гр. София, УАСГ, София


за проекта


Темата за съвременно развитие и обновяване на градските центрове представлява съществена част от модерното урбанистично планиране. Бурните социално-икономически промени в градските общества се отразяват върху градската структура, върху начина на живот, традициите и наложените пространствени модели.

Въпросът за ревитализация на устроените от векове централни градски квартали цели справянето с множество належащи градоустройствени и архитектурни проблеми.

Целите на проекта са:

 • разработване на метод за оценка на избрани квартални единици в Зона Г-14 на Централна градска част, град София и извеждане на изводи за техните основни проблеми и потенциално развитие;
 • изготвяне на подробно архитектурно-градоустройствено решение на избрана квартална единица с цел установяване на работещи пространствени модели за градско обновяване.

Избраният за подробно проучване обхват се характеризира с квартални единици с подобен размер, структура и комуникационна свързаност с прилежащите главни артерии. В тази част от зоната се наблюдава ясно преминаването от оживен, обществено насочен към спокоен, преобладаващо жилищен квартален профил.

Метод за анализ и оценка на единични квартални структури

 

Въпросът за градско обновяване изисква съчетаването на дребномащабното проучване на зоната с по-подробен анализ на кварталните единици, както и тяхната количествена и качествена оценка, обхващаща основните аспекти на квартала:

 

 • Зелена система
 • Застрояване
 • Функции
 • Система за паркиране

 

Настоящият метод има за цел да изведе подробна информация за:

 

 • кварталните единици според настоящата кадастрална карта
 • кварталните единици според настоящия им профил, свързан с постигнатите градоустройствени параметри, състоянието на зелената система, застрояване, функционална структура, система за паркиране.

 

Подробната разработка в идейна фаза засяга избраният на базата на проучването квартал № 21, като тя се съсредоточава върху три основно модела на обновяване – минимиален, радикален и оптимален.

 

Минимална намеса:

 

 • Запазване на съществуващата имотна структура.
 • Запазване на съществуващите обществени зелени площи и предвиждане на 20% озеленена площ в рамките на частните имоти.
 • Запазване на съществуващите сгради и предвиждане за ново застрояване в свободните имоти според изискванията на Наредба № 7 от "ЗУТ" и според настоящето предназначение на имотите.
 • Осигуряване на необходимите паркоместа на новопредвидените сгради. Не се постига никакво развитие в системата за паркиране на квартала и проблемите остават.

Радикална намеса

 • Обединяване на съществуващите имоти в квартала в един общ имот за комплексно застрояване.
 • Осигуряването на достъпни за обществеността зелени площи в целия квартал.
 • Предвиждане на изцяло ново застрояване под формата на жилищен комплекс. Цели се максимално запазване на съществуващата висока растителност и на ниската обществена активност на партерните етажи.
 • Полуподземното паркиране осигурява 71% от паркоместата, нужни за жителите на квартала, а останалите 29% са разположени на партерното ниво.

Оптимална намеса

 • Обособяване на УПИ чрез изкупуване както на свободни, така и на процент от застроени имоти.

2 варианта за собственост

 • частна - чрез компенсиране на ощетените собственици с възможности за паркиране в новопостроения подземен паркинг.
 • съсобственост - чрез идеални части на новия УПИ.
 • Разширяване на съществуващите общински зелени площи и осигуряване на нова достъпна зелена среда на покрива на полуподземното паркиране.
 • Запазване на съществуващото и предвиждане на ново застрояване по периферията на квартала и изграждане на полуподземно паркиране във вътрешността му.
 • Чрез изграждането на полуподземния паркинг се постига значително подобрение на паркирането в квартала в сравнение със съществуващото положение.

Автор


Соня Янкова