Проект 32U: Живият площад – архитектурно-градоустройствено решение на пл. „Света Неделя“

гр. София, УАСГ, София


за проекта


Концептуалното решение за площад „Света Неделя“ се основава на проучване както на добрите практики при създаването на качествена градска среда, така и на основните проблеми, заложени в центъра на София и конкретно в площада и прилежащите пространства.

На въпросът „Какво прави един площад жив?” отговарят няколко основни принципи:

  • Комуникационната йерархия  пешеходци - велосипеди - автомобили
  • Функционално разнообразие и йерархия на пространствата
  • Човешки мащаб и активни фасади
  • Местна идентичност
  • Качествена зелена система
  • Възможности за социализация
  • Реална безопасност и усещане за такава
  • Визуален контакт между хората и средата

В по-голямата си част тези принципи са неналични или недоразвити в контекста на площада и в София като цяло.

Концепция за комуникационната свързаност и достъп до пл. „Света Неделя”

В отговор на проучените фактори, формиращи пространството около храм „Света Неделя” и неговото участие в цялостната централна градска структура, се формира ясна концепция, обхващаща всички нива на комуникация и мобилност в рамките на вътрешния булеварден ринг, която се фокусира върху освобождаване на площада от автомобилно движение, паркиране и физически препятствия в полза на увеличаване и организация на пешеходния поток и интегрирането му в столичната пешеходна мрежа. 

Площад в площада

Концепцията за новия площад има за цел съживяване на пространството и неговото пълноценно интегриране в градското ежедневие. Постигнато е посредством сегментирането на площадната рамка и оформянето на разнообразни малки пространства, подчинени на основната визуална и смислова доминанта - църквата „Света Неделя”. Наличието на зони със сакрална, социална, насочваща и историческа функция обогатява средата и я прави привлекателна за хора от различни социални групи, възрасти и религиозни принадлежности.

Cardo - decumanus

Главните направления се основават върху основните градоустройствени оси, заложени в структурата на градската тъкан още от римско време, чиято пресечна точка е храм „Света Неделя”. Пространственото оформление на второстепенните площадни зони е подчинено на периферните точки на влияние – „малките площади” пред Съдебната палата, Богословския факултет, участъка между църквата и бул. „Ал. Стамболийски“.

Площадните нива

Новопроектираните площадни нива са съобразени със съществуващата денивелация на релефа. Чрез моделиране на определени части от площадния терен се постига по-плавно преодоляване на различните нива, както и по-голямо разнообразие от гледни точки от и към различните пространства. Връзките между наземното площадно ниво и подземния археологически етаж са решени минималистично и ненатрапчиво, съчетавайки модерна визия с  сторическата архитектура на площада. Използването на стъклени прегради засилва визуалната връзка по ходовата линия между нивата и позволява не само защитено експониране на археологическото наследство, но и пълноценното му интегриране в живота на площада.

Трамваят - един от символите на площада

Съществуващата от десетилетия трамвайна линия, преминаваща през площад „Света Неделя”, е претърпявала множество промени, но винаги е била част от идентичността на сърцето на града, предлагаща различен поглед към градските пространства и внасяща динамика в градската среда. Проектът предвижда неговото запазване, внасяйки единствено корекция на самата линия с цел осигуряване на повече пространство пред главния вход на катедралата и разширяване на второстепенната зона пред банката. С цел постигане на единен растер на площада, трасето преминава и през зелени зони и така потъва в облика на средата. Трамвайните спирки се преместват в северната част на площада, непосредствено до входа към метростанция „Сердика”.

Автор


Соня Янкова