Проект 33U: КОМПЛЕКС ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ГРАД ВРАЦА

., УАСГ, София


за проекта


Преди да бъде избрана темата на проекта, бяха разгледани основни концепции и анализи върху проблемите и потенциалите на страната. Според Националната концепция за пространствено развитие, за която е анализирано влиянието на основните геополитически, глобални, социални, икономически и екологични фактори, един от най-сериозните проблеми през следващите десетилетия ще бъде демографската криза – всички възможни демографски сценарии предвиждат намаляване на населението.

В дадения документ са представени алтернативни пространствени модели, базирани на съществуващото положение. Най-подходящ за страната е моделът на умерения полицентризъм с възможност за поетапно развитие във времето, като „общата тенденции, заложена в концепцията, е преодоляване на заплахата от насочване към моноцентризъм, стимулиране движението от моноцентризъм към умерен полицентризъм, който с течение на времето да се разширява и доближава до развит полицентризъм.“ Това би се осъществило при балансирането на столицата с центрове балансьори в районите от ниво 2 – Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен, като съществува група средни градове, показващи потенциал да се присъединят към второ йерархично ниво. Враца е един от тези градове. Заради географското си положение, ролята си на областен център и близостта до столицата той бе избран за разработка на проекта, разглеждайки това като първа стъпка за развитието на Северозападния регион.

Според Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Враца „гръбнакът на стратегията... следва да бъде съживяването на местната икономика. Всички останали цели, мерки и дейности са подкрепящи и съпътстващи тази основна линия на действие.“ Общината се характеризира с изявен индустриален профил. Основните отрасли са преработващата промишленост, транспортът, складирането и пощите, селското, горското и рибното стопанство, туризмът и др. На територията на града съществуват три промишлени зони – Източна промишлена зона, Западна промишлена зона и Зона за хранително-вкусова промишленост. Общината има добри традиции в средното професионално образование, съществува и материална база в различни части на града.

В момента проблем на общината е липсата на квалифицирана работна ръка за новите и за съществуващите предприятия. Като се вземе предвид този факт, темата на проекта е „Комплекс за Продължаващо професионално обучение, град Враца“, с което се цели осигуряването на образование, съобразено с потребностите на икономиката и промените на пазара.

Избраната зона за изграждането на комплекса се характеризира с комуникативност, съществено наличие на зелени площи, красива гледка към Стара планина, близост до важни образователни институции, до центъра на града, до промишлените зони и до железопътния транспорт. Приоритет в разработката беше запазването на част от съществуващите структури и зелени територии, както и зонирането и осъществяването на връзка със съседните територии.

Концепцията за пространственото развитие на комплекса включва три обособени центъра с пешеходни връзки между тях. Предвидените пешеходни връзки разделят потоците на хора с „вътрешен“ и хора с „външен“ достъп – студенти, преподаватели и обслужващ персонал с достъп до всички проектни сгради и посетители с достъп до обществено-обслужващите сгради и изложбените площи. Решението позволява поетапно строителство, което да се влияе от нуждите на пазара в дадения момент.

Автор


Татяна Николова