Проект за жилищни структури – с. Подгумер

Ели Начкова, Станимира Николова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Настоящият проект е изготвен в рамките на учебен модул „Жилищни структури“, програма Урбанизъм, УАСГ. Обектът на разработката е село Подгумер, което се намира в Западна България, северната част на Софийското поле и по-конкретно - в подножието на Стара планина. Административно то попада в Столична община, област София-град и е на 13км разстояние от центъра на столицата. Изборът на територия за проекта е обоснован, от една страна, от необходимостта за съживяване на малките населени места в България. От друга страна, той се обосновава с факта, че трябва да се търсят алтернативи за пълноценното функциониране на града-столица, който следва да се впише в контекста на една единна система от населени места, а не да се урбанизира хаотично и без визия за бъдещето му развитие.

Целта на настоящата разработка е да се представи концепция за село Подгумер, отчитаща пространствената му обвързаност със София и неговите силни страни.

Транспортно-комуникационното местоположение на селището е най-важното предимство за неговото развитие наред с природните дадености, които то притежава. На територията му и около него общо преминават три реки, притоци на река Искър, което е добра предпоставка за развитие на туризъм и допринася за качеството на живот за местните обитатели.

Въз основа на направения анализ на територията и на разгледаните примери от чуждестранни практики, настоящата разработка формулира концепция, базирана на следните предвиждания:

 Да се подобри транспортната инфраструктура;

 Да бъдат доразвити настоящите жилищни зони със създаване на обекти на обслужването сред тях, включително и на училище;

 Нов център на селото - разположен от западната страна на главната улица;

 Нови жилищни квартали с различни типове застрояване;

 Предвижда се нова смесена многофункционална зона за локализиране на софтуерни и други компании на мястото на изоставената производствена територия;

 Обогатяване на зелената система и интегриране на велосипедното движение. Развитие на вело-туризъм покрай реката;

 Рекултивация на територията на кариерата, която е в близост до селото;

Концепцията е подчинена на идеята, че за в бъдеще селището реално има потенциал да премине от „спалня“ в самостоятелно функциониращо. За тази цел ще бъдат осигурени необходимите работни места и социална инфраструктура за младото население и по този начин ще се ограничи зависимостта на Подгумер от града център-София. В края на разработката е предложено и детайлно решение за новия обществено-обслужващ център, в който са предвидени както обекти за административно обслужване, така и търговска зона, творчески работилници, зона „Култура“ – библиотека и лятно кино, парк и спортни съоръжения-скейт площадка.

Автор


Ели Начкова, Станимира Николова

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Урбанизъм

Година на обучение: 4-а