Проект 45B: Културен център „EKSPERIMENTAL“ в ж-к „Експериментален“, гр. София

., ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София


за проекта


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТ
СТУДЕНТ: Лилия Симеонова Спасова
СПЕЦИАЛНОСТ: Архитектура ТЕМА: Културен център „EKSPERIMENTAL“ в ж-к „Експериментален“, гр. София
1. Основание за проектиране
Настоящият проект е разработен въз основа на ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН ПРОЕКТ, съдържащо ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ към проектирането, а именно : На терен УПИ №I в квартал №20 с площ 9 970,30 м2 от подробен устройствен план за първа регулация на ж-к „Експериментален“, Гр. София, Столична община, да се проектира нова сграда за КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „EKSPERIMENTAL”.
В преддипломния проект да се разработи идеен архитектурен проект, като се спазва заданието за проектиране, законовата и нормативната уредба и да бъде съобразен със ситуацията, околната среда, зелените площи, пешеходните и автомобилни подходи, и други аспекти на устройственото планиране. Подходите към сградата трябва да осигуряват нейната комуникативност, да бъде достъпна за хора в неравностойно положение, като входът да бъде ориентиран към представително пространство. Да се осигури паркинг за автомобили за посетители. Да се предвиди подход за служители и паркинг за личните автомобили на служителите. Да се осигури достъп до сградата на хора с увреждания, спрямо актуалните нормативни изисквания.
1.1 Устройствени параметри на УПИ:
• Плътност на застрояване: 40%
• Коефициент на интензивност на застояване (Кинт): 1,3
• Процент на озеленяване: 40%
• Кота корниз: 10м
2. НОРМАТИВНА БАЗА
При разработването на проекта са спазени следните закони, нормативни актове, разпоредби и изисквания по устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителство, както и всички последващи промени към тях:
• ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/ - ДВ БР.65 ОТ 22 ЮЛИ 2003Г.;
• НАРЕДБА №7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
• НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2015Г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
Задание за преддипломен проект – КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
2
• НАРЕДБА № ІЗ-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009Г. - Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - ДВ бр. 96 от 04 декември 2009;
• НАРЕДБА №4 - ДВ БР. 109 ОТ 01 ЮЛИ 2009Г. за изграждане на достъпна среда в урбанизирани територии
• НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017Г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии;
• НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. за номенклатурата на видовете строежи;
• Други, приложими наредби и закони.
3. КАТЕГОРИЯ НА СГРАДАТА:
Според чл.6, ал. 3, т.4 от НАРЕДБА №1 ОТ 30 ЮЛИ 2003Г. за номенклатурата на видовете строежи, сградата е III-та категория - (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;
4. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА
1. Устройствено решение и концептуална схема на идеята в градската структура - М 1:1000;
2. Ситуация с основни подходи, паркиране и озеленяване - М 1:200 или 1:500;
3. Всички разпределения обзавеждане - М 1:100 или 1:200;
4. Характерен вертикален разрез - М 1:100;
5. Всички фасади /основни обеми / - М 1:100;
6. План на покрива - М 1:100 или 1:200;
7.Триизмерно представяне на архитектурното решение - перспективи, аксонометрии, компютърни анимации, 3D-визуализации и/или работен макет в М 1:200.
5. Изходни данни и общи положения:
Общественият „Културен център” е социално определена и функционално необходима сграда за териториално-градоустройствен сегмент от градската структура.
Топографското местоположение на „Културния център” е определено спрямо традиционно активните места на социална дейност за определения район.
Сградата „Културен център” е проектирана да бъде комуникационно обвързана със съществуващите транспортни и пешеходни главни потоци на градоустройствената среда.
Сградата на културния център осигурява функционално максимални условия за задоволяване на обществените културни дейности и нужди на градоустройствено определената общност.
В сградата ще се организират представления, изложби, срещи, конференции, презентации и други културни прояви и мероприятия. Предвид своите функции, представителност и местоположение, сградата е проектирана да
Задание за преддипломен проект – КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
3
бъде с характерно, запомнящо се и въздействащо архитектурно пространствено решение, контактност и приобщаване към околното пространство и социалната общност.
Предвидени са и интегрирани съвременни архитектурно- технически решения на сградните инсталации. Предвид своите функции и местоположението на сградата в новоизграждащ се жилищен квартал, тя е планирана с модерно, запомнящо се и въздействащо архитектурно-пространствено решение.
Подходите осигуряват комуникативност и достъпност. Проектът на сградата е разработен така , че тя да бъде достъпна за посетителите, като входът е ориентиран към представителното пространство и има налична връзка към паркинг за автомобили на посетителите. Предвиден е и самостоятелен вход за служители и служебен паркинг. Архитектурното проектиране предвижда и достъп до сградата на хора в неравностойно положение.
6. Обемно-планировъчни и капацитетни характеристики по помещения:
6.1. Приемно фоайе с многофункционално предназначение – изложби и други.
6.2. Амфитеатрална зала за представления, концерти и други публични прояви за 350 зрители.
6.3. Зала за изложби, презентации, концерти, танци и други клубни прояви с площ.
6.4. Зала за почасова работа с деца по определени образователни програми, свързани с изкуството.
6.5. Складове към залите за декори, инвентар, столове и други.
6.6. Гримьорни със санитарни възли.
6.7. Кафе – бар с около 30 места със студено сервиране, мокър бюфет и складове.
6.8. Тоалетни за посетители.
6.9. Комплексно информационно бюро към фоайето – пропуск, информация, каса.
6.10.Технически помещения за: отоплителна инсталация /абонатна станция/, вентилационна и климатичната инсталация, централен UPS, главно електроразпределително табло, ВиК инсталация и съответните анекси към тях.
6.11.Битови помещения за обслужващия персонал, складове с общо предназначение, сервизни помещения и помещение за съхранение на инвентар за почистване.
6.12. Паркинг за посетители и служители /възможно е в сутерена/.
7. Архитектурно-строителни планировъчни характеристики
Топографското местоположение на новопроектирания културен център в УПИ № I, квартал №20 от ПУП за първа регулация на ж-к „Експериментален“, гр. София, Столична община, е подбрано на база серия от социологически проучвания на водещи в областта компании, сондиращи предпочитанията на местните жители относно евентуалните подходящи локации за проектиране и изграждане на подобен тип обекти в района. Отчетени са множество фактори , свързани с възрастовия профил на местното население, социално-икономически антропологични фактори като сфери и области на трудова заетост на местните жители, културно- образователен профил на населението, лични и професионални интереси , както и спортно-развлекателни предпочитания, при спазване устойчив модел на сондиране на общественото мнение.
Задание за преддипломен проект – КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
4
След определяне и дефиниране топографското местоположение , проектната разработка се съобразява с местните климатографски и физико-географски особености на района. Отчетени са средностатистически данни за средногодишно количество на валежи, средногодишна посока и скорост на вятъра, средногодишен брой часове на слънцегреене и радиационен фон , геоморфоложки и геоложки особености, сеизмична активност и много други, на база които е взето най-подходящо решение относно фундирането на сградата с корав стоманобетонен сутерен с диафрагмено действие, носещата конструкция от вертикални и хоризонтални елементи, покривната конструкция, както и не на последно място решението на фасадната конструкция. Проектната разработка е отчела всички гореизложени особености на локацията при спазване устойчиви модели на проектиране , с акцент върху опазването на околната среда и върху устойчивото образование, предлагащо съвременни екологични проектни решения, вдъхновяващи всички възрастови групи на населението да обърнат повече внимание на проблематиката на екологията и опазването на природата.
Културният център е проектиран с две подземни нива на коти -6,02м и -2,72м , както и с две нива над околния терен, съответно на коти ±0,00м и +4,20м. В проектната разработка са представени множество напречни и надлъжни разрези, даващи ясна и детайлна представа относно характеристиките на етажните нива и подовите и покривни конструкции. В сутеренното ниво на кота -6,02м са предвидени 86 бр. паркоместа за автомобили, диференцирани според профила на посетителите, като са предвидени паркоместа за посетители без специфични потребности /стандартен профил/, такива за служители, за ЕПС, по чл. 24 , ал. 1 ,т. 11 от Наредба №2, за хора в неравностойно положение, по чл.17 , ал.1 от Наредба №6, както и за майки с деца . От това ниво започват стълбищните и асансьорните клетки. На това ниво са разположени още множество складове и сервизни помещения, като особено впечатление прави специално обособения участък с висока растителност , където е запазено ядро с естествен земен почвен пласт. Достъпът за автомобили до сутеренното ниво на кота -6,02м се осъществява чрез проектирана рампа от североизточната страна на сградата. Идейното решение за обемно-планировъчното разпределение на сградата се базира на съчетаването на устойчиви природни модели, интегрирани в съвременни технически похвати и методики. Това води до обособяване на два обемно-планировъчни блока на сградата, пронизани в сърцевината си от въздушен коридор, захранващ по естествен път ядрото на сградата с чист и свеж въздух. Посетителите на културния център имат удоволствието и възможността да достигнат до кота -2,72м посредством устойчиво аранжирана рампа с подходящ наклон , която преодолява денивелацията от -2,72м и води до красиво естествено дърво в самия център на сградата.
На кота -2,72м се намират множество технически помещения, атрактивен велопаркинг за велосипедите на тези посетители, решили да дойдат чрез устойчив еко транспорт, санитарни възли, свежо кафене и бар, както и голяма зала със сцена, която започва от кота -2,72м и е със светла височина от +7,85 м до хоризонталните носещи ферми на покривната конструкция. Залата е с голям капацитет места и може да се използва при
Задание за преддипломен проект – КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
5
различни поводи-за театрални постановки, прожекции, семинари, лекции и беседи и много други.
На кота ±0,00м се намират множеството зали със различно предназначение, някои от които мобилни. Тук също има предвидени кафене-бар, складови и санитарни помещения . Вертикалните комуникации продължават непрекъснато и през това ниво. Интерес представляват стилистичните мостове , премостващи разстоянието над рампата за пешеходци към ниво -2,72м. На ниво +4,20м са развити множество експо зали , офиси, складови и санитарни помещения, както и кафе-бар. На кота +8,50м се развива високата част на покривната конструкция, която представлява сложна повърхнина от висок ред.
8. Конструктивни характеристики
В конструктивно отношение сградата представлява стоманобетонна конструкция с корав сутерен, фундирана на обща фундаментна плоча с дебелина от 70см, като финишното покритие е шлайфан бетон. Под фундаментната плоча има положена двуслойна полимермодифицирана битумна мембрана , защитена с предпазен бетон или циментова замазка. Вертикалните носещи елементи са стоманобетонни колони и стени. Растера на сградата е 9/9м., като вертикалните комуникации са обрамчени със стоманобетонни стени-шайби, сеизмично оразмерени и проектирани по номенклатурата.
Подовите междуетажни конструкции са осъществени чрез касетирани подови плочи с височина от 60 см , в чиито улеи минават инсталационните мрежи и системи на сградата. Финишният слой е окачен таван . Подовите покрития са циментова замазка -5 см и шлайфан бетон. Откъм източната , югоизточната и северната фасади са развити V-образни носещи метални колони , укрепващи конзолните участъци от етажните плочи.
Покривната конструкция е решена чрез пространствено укрепени равнини метални ферми в няколко направления. Те премостват сравнително големите отвори по места. Върху тях стъпват двойно-Т метални гредички в противоположното на фермите направление. Над гредите са разположени листове покривна гофрирана ламарина, служеща за оставащ кофраж и „легло“на армираната бетонна замазка- 6см . Армираната циментова настилка се хидро и топлоизолира с полиетиленово фолио и плочи от каменна вата, като финишния хидроизолационен слой е ПВЦ мембрана на залепване с горещ въздух , която дава гаранции за хидроизолационната способност на покрива за десетилетия напред.
9. Фасадни решения
Фасадните решения са вдъхновени от устойчиви методики за опазване на природата. Те са инспирирани от красотите на естествените материали, съчетани с безвредното за природата производство на техни устойчиви аналози и заместители.

Автор


Лилия Спасова