СИМБИОЗА. Създаване на общност

Тереза Жекова, Кристиян Топчиев, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Проектът разглежда градоустройственото развитие на зоната, обхващаща селата Чепинци Негован и Световрачене, разположени южно от
Северна дъга, и пространствата между тях. Територията се намира близо до гр.София, което осигурява на жителите достъпа до услугите на големия град, а в същото време е достатъчно далеч, за да се потърси друг стил на живот.

КОНЦЕПЦИЯ
Концепцията на проекта може да бъде описана с една дума, която обобщава главните му насоки.
Това са връзката между зелени и застроени площи на градски, квартално и вътрешноквартално ниво и връзката между жителите.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
В двете основни територии - едната между Негован и Световрачене, другата между Негован и Чепинци има централна зона с определена насоченост и
функционалност. Първата е културно-просветен център с театър, амфитеатър, библиотека, покрити мостове и градини, а втората - административно
търговски център с магазини и административни сгради.
Разработеният проект има за цел да представи усвояването на територията за обитаване в една спокойна и богато озеленена среда, която включва
групи от жилищни единици. Всяка жилищна единица има свое прилежащо пространство - външно и вътрешно, в което има детски площадки, паркове за
спортна и рекреационна дейност, велоалеи, алеи за разходка, подземни и наземни паркинги, места за събиране и локален търговски център
Локаният център представлява покрити площи за услуги и търговия с достъпи както от вътрешното пространство, така и от пространството, което е
общо за трите жилищни групи. В него се помещават зъболекарски и лекарски кабинети, младежки центрове, магазини, детски градини, заведения за
хранене, читалища, аптеки, библиотека, езикови центрове, администрацията на комплекса и др.

Уличното движение е минимазирано, за да се осигури спокойна зона около жилищните сгради. При евакуационни ситуации се използват алеите с
усилена настилка по външния периметър на всяка сграда. Геометрията на обслужващите улици не позволява развиването на висока скорост по тях, а
от там и ниски нива на шум и увеличаване на сигурността на движението по тях.

ПРОЕКТЪТ търси среда с голям кофорт на обитаване, богато озеленяване, чист въздух, спокойствие на обитаване. Освен подобряването на тези параметри друга основна задача е правилното групиране на територията и материалната й среда, което има пряко значение върху жителите. Големите паркови зони са общи за всички и предоставят възможност за спортна и рекреационна дейност - футболни, баскетболни и тенис игрища, алеи за разходка, водни площи. Пространствата между и в жилищните групи са различни нива на общуване и създават предпоставки за развитието на единна общност. Във вътрешните пространства са представени и варианти за патио зони с храстово озеленяване и перголи и за озеленени тераси. Те от своя страна дават възможност на индивида да се идентифицира в общността, като му дават собствено пространство, част от цялото.

Автор


Тереза Жекова, Кристиян Топчиев

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-а