Проект 67B: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ Б

Училище в покрайнините на София. Преход между силно урбанизирана територия и планина Витоша, УАСГ, София


за проекта


Сградата е проектирана със сложна форма с идеята да се вземат впредивд максимален брой фактори:

1.ориентация спрямо слънцето и характерни ветрове – основният обем е разположен от северо-западната страна на ситуацията с идеята да се защити долната част на двора (игрищата) от силните западни ветрове и слънце. В същото време най-дългата фасада на сградата съдържаща основната функция (езикови класни стаи) е насочена към благоприятната юго-източна посока;

2.релеф и входове, – чрез луннообразните обеми, вкопани в силно наклоненият релеф освен широкият югоизточен фронт се постига и насоченост на сградата към главната улица(от една страна) и парка(от друга);

3.гледки и парк -  постигнат е южен склон с гледка към Витоша и парка предназначен за външни занятия;

4.йерархия от стойностни пространства в отношение със функцията – основната идея се корени около организирането на сградата около голямо атриумно, многофункционално пространство, целящо създаване на чувство на просторност, визуални връзки и места за социални контакти. Около него са организирани на първо ниво: главният вход, вертикални връзки, кафе, библиотека, спортен салон(зала) и др. и на горно ниво класни стаи на югоизток, ателиета на север, както и общи пространства за работа и персонални шкафчета в атриума.

Не по-малко важна е и оживената долна част от двора съдържаща външните игрища. Това простраство цели както визуална и пряка връзка с главната улица(свързваща училището с квартала) така и атриумът с цел по-голямо оживление. В горната част са поставени дървени трибуни отново натоварени с повече от една функция (място за почивки, външни лекции, гледане на спортни събития и представления). Посредством рампи и външни стълби се осъществява връзка с второ ниво от двора. Това пространство цели да бъде по-спокойно, като има пряка връзка с намиращия се над училището бъдещ парк и гледка към планината. Осъществена е и пряка връзка с горният по-интимен(учебен) обем на сградата посредством вход вклинен в южният зелен склон и път минаващ по перголата(оградата) затваряща долната част от двора спрямо улицата.

Цел също е да се запази визуалната чистота и единство на обемите. Като оформянето на фасадите е съобразено с носещите им функции породени от големите еркерни издатини и отвореното голямо вътрешно пространство. В решението е включено и желанието за създаването на неидентични вътрешни и външни пространства и контрол на количеството светлина спряма уникалната ориентация на всяка класна стая или ателие.

Автор


Христо Христов