Проект 36U: НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА Ж.К. „ ЛЕВСКИ Г“ В ПЕРИОД НА ЗАСИЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНТЕРЕС

., УАСГ, София


за проекта


НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА Ж.К. „ ЛЕВСКИ Г“ В ПЕРИОД НА ЗАСИЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНТЕРЕС
Панелните жилищни комплекси, изграждани в периода на социализма, днес търпят критика по отношение на градската среда. Големите пустеещи междублокови пространства, високата етажност на сградите и монофункционалността създават редица проблеми в жилищната среда. Функционалното еднообразие, слабото ниво на благоустройство и незадоволителната свързаност на комплексите с останалите части на града стимулират придвижването с лични превозни средства. Големият брой обитатели, нарастващите нива на моторизация и недостатъчният брой на местата за паркиране са довели до използването на зелените площи и пешеходните пространства за паркиране. Реституираните имоти на територията на жилищните комплекси внасят допълнителни усложнения при единното изграждане и хомогенността на средата. В някои случаи тя се уплътнява твърде много, което намалява качествата и, но и увеличава броя обитатели, с което и нуждата от повече обекти на социалната инфраструктура, места за спорт и отдих, обществен транспорт и места за автомобили.
Жилищният комплекс „Левски Г“ е панелен комплекс, изграждан в края на 80те години на XX век. Наред с морфологичната му характеристика като другите панелни комплекси, територията изпитва и същите пречки, за да бъде място с висок стандарт на средата. Към тях се прибавят и реституираните имоти (бивши земеделски земи), в които застрояването изцяло или частично не отчита характера и мащаба на панелните блокове, както и не подобрява самата среда. Разположението на “Левски Г“ в периферията на града, както и близостта му до пътни артерии свързващи други населени места с центъра на София, обуславя необходимостта от бърз градски транспорт до централните части, не само за живеещите на територията на комплекса, но и за работещите и пътуващите до София. Планираното изграждане на трети метродиаметър на Софийското метро, би допринесло положително за развитието на жилищния комплекс, но би могло да има и негативни последици. Засиленият инвестиционен интерес към територията би могъл да се ориентира по-скоро към финансова печалба, отколкото към подобряване на средата чрез отчитане на нейните характеристики и проблеми.
Дипломната работа обхваща три основни направления на изследването – теоретично, аналитично и концептуално. Теоретичната постановка представлява проучване на градско развитие и връзката му с развитието на системата на обществения транспорт, обновяването и развитието на панелните комплекси от периода на социализма, както и включването на жителите в тези процеси. Дипломната работа има за цел да анализира елементите на територията, както и наличието на проблеми и потенциали. След направените анализи са обобщени изводите чрез SWOT анализ, в който са представени и възможностите и заплахите за развитието на ж.к. „Левски Г“.
След проучването на европейски примери са систематизирани принципи и изводи, които са приложени в концепцията, която има за цел да подобри системата от публични
пространства, да доразвие зелената система и да подобри пешеходната достъпност. Дадени са и насоки за опазване, развитие, създаване и активизиране на елементите от жилищната среда в комплекса. Очаква се спазването на насоките да доведе до повишаване на качеството на средата в жилищния комплекс, до създаване на възможности за по-удобно придвижване пеша на жителите и до намаляване на необходимостта от употреба на личен автомобил в рамките на разглежданата територия.

Автор


Веселина Милева