Проект 13: Културен център, гр, Русе

., УАСГ, София


за проекта


Русе е разположен поречието на река Дунав в Североизточна България. Освен индустриален град е също така и културната столица на Северна България. В днешно време Русе се радва на архитектурно развитие. Голяма част от сградите в центъра се реновират. Според настоящия градоустройствен план приоритет се възлага на областта на русенския кей и на градския парк. Все още липсва цялостно обвързване между отделните зони по крайбрежието на гр. Русе.
Дипломният проект за крайречната зона на гр. Русе цели, чрез локална архитектурна намеса, нейното ревитализиране, посредством привличане на повече туристи и жители на града към по-малко атрактивните към момента площи около река Дунав. Проектът предвижда изграждане на обществен културен център и интерактивен музей на града, чрез създаване на пространства с развлекателно-образователен характер. По този начин се създават пространствени връзки между реката и града, като се осигури адекватна среда за срещи, развлечения и експониране на историята на града.
Зоната на проектната разработка се отличава с богато озеленяване и силно изразена денивелация на север, която разкрива визуална връзка към реката и същевременно отделя крайбрежната ивица от градската структура. Представени са няколко характери профила на крайбрежната зона и силуети, доказващи отношението на сградата към контекста.
Сградата е съставена от два свързани обема с паузи, предвиждащи интегриране на едро-размерна растителност. Вдъхновена от природните дадености на терена и водната площ, сградата следва органични форми. Предизвикателството на съществуващата транспортна инфраструктура, като ЖП линия и автомобилен път е посрещнато, чрез тяхното интегриране в обемите на сградата. Покривната плоскост се изкачва стъпаловидно с озеленени тераси, следвайки даденостите на терена и ландшафта. Въпреки целенасоченото сливане на сградата с терена, авторът запазва потребността от изявяване на характерен силует.
Целта на проекта е да се осигурят на младите поколения както и на туристите пространства и ресурси за срещи, зарвлечение и опознаване на историята на града. Да се даде едно утвърдено име на града като културна столица на Северна България и да се възвърне величието и самочувствието на хората в град Русе.

Автор


Виктория Иванчева