Проект 16: ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДОСТРОЯВАНЕ И АДАПТАЦИЯ НА КЕРАМИЧНА ФАБРИКА „СТРУМА“, ГР. БАТАНОВЦИ

., ВСУ „Любен Каравелов“, София


за проекта


ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДОСТРОЯВАНЕ И АДАПТАЦИЯ НА КЕРАМИЧНА ФАБРИКА „СТРУМА“, ГР. БАТАНОВЦИ


АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Към настоящия момент сградата е в лошо състояние.
Покрив: През годините покривната конструкция е била изцяло подменена. Днес, няма и следа от 12-те комина. В западната част на сградата, покривната конструкция изцяло липсва, липсват част от североизточната част на покрива и около фланкиращия елемент по северната фасада.
Северна фасада: По северната фасада се наблюдават затворени отвори (прозорци). Разрушена е част от западната фасада, както и част от стената до фланкиращия елемент. Изцяло разрушена е пристройката, в която са се помещавали техническите помещения.
Западна фасада: почти изцяло разрушена
Източна фасада: Липсва част от покривната конструкция и част от фасадата на последните две нива. Липсва и покривната конструкция на фланкиращия елемент. През годините е затворено пространството под колоната на фланкиращия елемент и е направен отвор. Липсва и част от фасадата на първия етаж.
Южна фасада: Наблюдават се отвори по първия и втория етаж, както и отвор, в следствие на самосрутване по третия и четвъртия етаж в западната част.
Конструкция: Подовите дъски са изцяло премахнати, с оглед на това да не се качват хора. Именно това е причината да бъде разкрита невероятната конструкцията сградата.
В западната част, през годините е изградена стоманобетонова конструкция, която към днешния момент е в лошо състояние. Отново в западната част, на горните нива изцяло липсва дървената конструкция. На места липсват част от гредите.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изготвен е проект за план за регулация и застрояване, с който урегулираният поземлен имот възвръща първоначалните си граници и се предвижда преизграждането на липсващата пристройка от север. С проекта за ПУП – ПРЗ се предвижда отреждането на имота да бъде за обществено обслужване, хотел, заведение за хранене и др.

С проекта се предвижда да бъде променено предназначението на сградата на керамична фабрика „Струма“ в Културно-информационен център за Югозападна България.
В западната част на сградата (където липсва изцяло автентична конструкция се вписва изцяло нова сграда, чиято функция е хотел. В нея са разположени 24 стаи, от които 3 са с осигурена достъпна среда.
Вписаната сграда е свързана с новопредвидената за изграждане пристройка от север. Предвидени са конферентни зали, спортна зала, детски кът, заведение за хранене.
С проектното предложение с предвижда отварянето на затрупания тунел и експонирането му като атракция по която туристите ще могат да се разходят с помощта на вагонетка, чак до другия изход, който ще се намира до някогашната кариера за глина. Предвидени са помещение за екскурзоводи и сувенирен магазин към атракциона.
Фасадата на новата сграда е в синхрон със съществуващата фасада на бившата фабрика. Първоначалната идея бе растерът на новата фасада да отговаря изцяло на растера на фабриката, но не стоеше хармонично и се създаваше усещане за вертикализъм, поради което, растерът в момента повтаря частично отворите на бившата фабрика и по този начин остава вписана и в синхорн с цялостаната структура.
Очертанието на пристройката от север, следва изцяло очертанието на липсващата пристройка. Прозорците са разположени на местата на някогашните прозорци. За фасадата е използван материал “Click brick” на Wienerberger - перфорирани екструзионно пресовани тухли, които могат да бъдат произведени в различни цветове и структури.  
Предвижда се пристройката да бъде с плосък покрив, върху който ще бъде разположена градина с кътове за почивка, и плитък басейн.
Със същия материал е предвидено да се запълнят липсващите тухли в основната фасада, с което целя да бъде постигнато сигниране и да бъде видимо до какво състояние е стигнала сградата, преди да бъде ревитализирана.
В сградата на бившата фабрика се създава интерактивен културно-информационен център. На първо ниво се предвижда да бъдат разположени уреди за интерактивно обучение – с опознавателна и обучителна цел.
Възстановяват се частично второ и трето ниво, на които ще бъдат експонирани обекти, свидетелстващи за историята на сградата и региона.
По продължение на двете дълги фасади се изграждат пасарелки, позволяващи конструкцията да бъде наблюдавана. Пасарелките са достъпни както от новопредвидените за частично възстановяване нива, така и от два асансьора, предвидени да бъдат разположени във флангиращите елементи по северната и южна фасада.
Част благоустройство: Предвижда се изграждане на парково пространство, в което ще бъдат разположени детска площадка, водна площ, беседки, пейки и др. атракции.
Изградени са паркинги с общо 25 места за паркиране на леки автомобили и 3 бр. места за автобуси, с което са спазени изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, съгласно която необходимия брой места за паркиране е:
-    За хотели 4* и 5* е 1 бр. на 5 легла;
-    За общественообслужващи сгради в областта на културата и изкуството - театри, кина, концертни и други зали (без обекти за култова и ритуална дейност и за спортни дейности) - 1 бр. на 5 - 10 места.
Осигурен е самостоятелен транспортен достъп за обслужващи автомобили за зареждане на ресторанта.
Кратко видео, показващо проекта може да бъде видяно на следния линк: https://youtu.be/LgFGrGRgYYY

Автор


Деляна Кирова