Проект 28: Стадион "Българска армия"

., УАСГ, София


за проекта


Имотът се намира в парк „Борисова  градина“ и е с площ  63 975 м2. В сегашното си състояние, той е разделен условно на две функционални зони: зона за официални срещи и тренировъчна зона с тренировъчни игрища. Забелязва се затруднен автомобилен достъп, което е решено с две двупосочни рампи в началото на имота. Това не само го ограничава  в границите на парка, но позволява достигането на подземния паркинг под платформата. Теренът е изключително достъпен с редовните градски линии, както и от метролиния 1, чиято метростанция „Национален стадион Васил Левски“ се намира в непосредствена близост. Това обосновава поощряването на пешеходния подход. Съгласно изискванията на УЕФА, стадионът е ротиран на 90О, за да осигури максимално благоприятно ориентиране спрямо световните посоки. Входовете са разположени по цялата му периферия, като главният подход е по централната ос, водеща към стадион “Васил Левски”.
Използвайки естествената денивелация на терена се постига функционално отделяне на различни зони за отделните потоци от посетители. Нивото под платформата, освен подземен паркинг, е отдредено за вип гости, преса и спортисти, позволявайки им безпрепятствено достигане до терена и ложите им. На това ниво се намира и музей на спорта, който е достъпен от парка и се обслужва от подземния паркинг.  Първо ниво е обособено изцяло за посетители, тук се случва и контролът на билетите и са поместени и основните обслужващи функции. На следващо ниво са разположени вип зона и ресторант, като цялото ниво е остъклено, с пряка визуална връзка към терена.  Следващите нива са две срещуположни тераси, разположени по най-благоприятните направления, което обосновава увеличаването на местата в тези сектори. На предпоследно ниво е ситуиран пресцентър, а симетрично от другата страна - зала за отдаване под наем за частни мероприятия. На последното ниво се намира прес ложата, оборудвана с кабини за радио водещи, както и с отделени места с бюра на трибуните.  
Обемно-пространственото решение на стадион „Българска армия” произтича от нивото на самите трибуни и тяхната функция.  В неблагоприятните зони височината е намалена, за да се съсредоточат местата в зоните с най-добра видимост и ориентация. Обемът на стадиона представлява плавното преливане между различните нива, създаващо единна обвивка.  
Конструкцията се състои от две части - основна стоманобетонна конструкция на трибуните, стоманобетонен скелет на етажите и метална конструкция на покритието, изградена от стоманени равнинни ферми  и свързващите ги елементи, разположени през ос на основната конструкция. Стълбищата, ситуирани на равни отстояния едно от друго, играят ролята на ядра, които повишават устойчивостта на сградата.  
Фасадата е изградена на принципа единността на обвивката, като са поставени акценти над главните входове. Покрититето над самите трибуни е от PTFE мембрана, която позволява както предзпазването им, така и проникването на необходимото количество светлина до естествената тревна покривка на игрището. Вторият елемент, използван при композирането на фасадата са перфорирани метални панели в обвивката над входовете, като по този начин се постига преминаване на погледа към вътрешността на сградата и открояването на конструкцията, която е една от най-важните елементи на стадионите. Свързващият ги пояс позволява разграничаването на материалите, които са близки по естетика, но различни по функция.

Автор


Мария Пенчева Пенева