Проект 5: Развитие на главния градски център - Бургас и морето

., УАСГ, София


за проекта


1. Актуалност на проблема
 Идеята за отваряне на град Бургас към морето е предмет на дългогодишни дискусии. В градоустройствените разработки още от 1978г. територията на пристанището е предвиждана частично за създаване на пряка връзка между ЦГЧ и морето. В генераления план от 1996г.се предвижда част от пристанище Бургас-Изток да бъде отворено за обществен достъп, като на тази територия постепенно да бъдат придадени функции на публична зона. През 2008г. Министерски съвет обявява Зона за обществен достъп за обект с национално значение. Проектът е от съществено значение по отношение стратегическото развитие на източната граница на ЕС и предполага възможност за финансиране по редица програми. Важна е структурната промяна на икономическата същност на територията, която ще доведе до силен тласък в четири основни бранша: туризъм, транспорт, строителство. Предвид мащаба, спецификата и уникалността на проекта, той се явява ключов за всички нива на управление.
2. Цел на проекта
Проектът има за цел създаване на ново публично пространство на територията на пристанище Бургас като развитие на главния градски център,  обвързващо сушата, морето, града и природата и формиращо органична връзка между минало, настояще и бъдеще.
3. Концепция
В проекта се предвижда поетапно развитие на територията. В първия етап попада зоната, която вече е придобила статут на зона за обществен достъп. Вторият етап предвижда изграждане на територия предимно с частни инвестиции. Третият етап е изграждането на зона за рекреация, туризъм и развлечение. Четвъртият етап следва да бъде осъществен заедно с изграждането на новите пристанищни терминали. Концепцията на проекта следва основните оси и притегателни точки и е базирана на следните принципи:  - отваряне на градските публични пространства към морето; - композиционна обвързаност на ул. ,,Александровска” с новото площадно пространство; - използване на осъвременена улично-квартална структура, позволяваща функционално, образно и социално активни улични и площадни пространства; - функционално обогатяване;  - обвързване на новите структури с културното наследство; - мултиплициране на градския пешеходен партер с допълнителни нива;
4. Съдържание
В зоната се обособяват функционални групи – офиси, хотели , образование, жилищна зона, търговия, рекреация и отдих, както и смесена многофункционална зона, включваща хранене, търговия, забавления и култура. Тя се развива по протежението на кейовата стена и в площадните пространства и е обградена от останалите функции, като по този начин партерните нива спомагат за обживяването на пешеходните зони.
Зоната се обслужва главно от две артерии. Избягва се автомобилното движение в близост до акваторията.
Застрояването е предимно ниско и средноетажно, за да се получи единен силует с акваторията. Високите сгради са разположени в периферията  като пространствен акцент и визуална притегателна точка откъм морето. Като част от зелената система се изгражда ивица от паркинги с покривно озеленяване, служещи и за делител с промишлената зона.
Паркирането е предимно надземно поради спецификите на терена, като изключение се явяват три от обществените сгради със по-специален характер. Пешеходното движение е решено на две нива. По този начин се диференцира автомобилното от пешеходното движение, осигурява се гледка към акваторията и притегателните точки. Сградите по продължението на оста получават две партерни нива.
Като детайл е разработена концепция за сграда аквариум, която се явява поанта на връзката на града с морето.

Автор


Лилия Чавдарова Иванова

Месторабота: Boarderia - Lead Artist