Проект 7: Устройствено решение на сателитно селище Константиново, гр. Варна

., ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна


за проекта


Проектът представя концепция за устройствено решение на сателитно селище Константиново, гр. Варна. Tя цели създаване на по-компактна структура на селото и се обляга на разработката от ОУП на землището на село Константиново. Представя планиране на жилищни територии в близост до главната пътна артерия и премахване на такива, които са ситуирани по-далеч от нея. Това решение улеснява обслужването на територията и създава предпоставки за избягване на явлението “градски спрол”.                                        Основната трансформация на териториите се състои в препланиране на зоните, северно от настоящото село, предвидени от ОУП за курортни зони и комплекси в зелена среда. В нея са разработени два жилищни микрорайона и четири жилищни групи. Силно динамичният терен дава възможност за създаване на експресивна планова форма в комбинация от плурални и линейни форми. Запазват се съществуващите зелени територии и се появява нова зелена територия във вътрешността на южния микрорайон, която заема функция на градски парк.            В структурна схема 1 : 5 000 са представени подходите за обслужване на територия, начините за образуване на пътни артерии и локациите на детските и учебните заведения, които са основна структурна единица за жилищната група и жилищния микрорайон. От тях произхождат радиусите на обслужване на територията. Около главната пътна артерия се обособяват зони за по-високо застрояване с цел създаване на "гръбнак" на територията.                            В устройствено решение е 1 : 2 000 се появяват сградите и алейната мрежа, както и получените технико-икономически показатели за разработваната територия. В зоните , близо до парковото озеленяване, е ситуирано ниско застрояване, представено от частни еднофамилни къщи. С приближаването към първостепенната улична мрежа етажността на сградите се покачва - появява се средноетажно застрояване в жилищни комплекси. Композицията завършва с гръбнак на територията - високо  застрояване, ситуирано по протежението на републикански път 9004 - III ,  който играе ролята на първостепенна улична мрежа за територията.      Радиалните контури на имотите следват наклона на терена за постигане на оптимални възможности за минимален наклон на пътя,  както и експресивна планова форма.                         Формите на сградите следват силуета на имотите. Ситуирането им е определено според изискванията на функциите им. Окритите пространства за общо ползване са предвидени в благоприятното изложение на имота или в центъра му. Освен парково озеленване , е пред- видено допълнително градинско в урбанизираните части.     Представени са главните артерии на пешеходната алейна мрежа,  свързваща различни части на разработваната територия.
В устройствено решение 1 : 1 000 се появяват подходите към сградите, към подземните пространства, паркоместата, етажността на сградите и вертикалните комуникации на сградите със средно и високо застрояване. Посочени са вертикалните комуникации, рампите, водещи към подземното застрояване, както и предназначението на обектите на общественото обслужване - детски и учебни заведения, кафе-бар, заведение за хранене, храм, бизнес-център, шопинг-център, администрация, магазини, ритуален дом.                        В устройствено решение 1 : 500 се появяват оделните апартаментни, офисни и други клетки в сградите от средно и високо застрояване. Показани са високата растителност, спортни площадки, игрища и беседки.

Автор


Габриела Димитрова Симеонова