Проект 10: Конструктивен проект на стоманобетонен пътен мост по технологията „конзолно бетониране“

., УАСГ, София


за проекта


Тема: Конструктивен проект на стоманобетонен пътен мост по технологията „конзолно бетониране“
1.    Въведение

Предмет на дипломната работа е проектирането на стоманобетонен триотворен пътен мост с дължина  253 m с кутиеобразно напречно сечение изпълнен по технологията „конзолно бетониране“ на СП „Видин - Ботевград“. При мостовете изпълнени по технологията „конзолно бетонира“ по – специфично е отчитането на вертикалните премествания от съсъхване и пълзене на всеки сегмент в различните моменти от изпълнението на връхната конструкция. Поради тази причина проектирането на съоръжението трябва да се извърши на база отвърден проект по част „Технология“, съдържащ график за изпълнението във времето на всеки чифт сегменти.
В ситуация мостът се намира в права без косота, а в надлъжно направление нивелетата на пътя е със спускащ наклон 5,0%.
Съоръжението е с габарит Г14.
-    Едно платно за движение с широчина 11,00 m;
-    Два външни тротоарни блока с широчини по 1,50 m.

2.    Описание на конструкцията

В статическо отношение съоръжението представлява рамка. Връхната конструкция е кораво свързана към стълбовете посредством надстълбовия блок (наричан още „чукова глава“). Стъпването при устоите е осъществено чрез хибридни линейно подвижни в едно хоризонтално направление лагери по каталог на фирма FREYSSINET.
Общата дължина на съоръжението е 253m с отвори – 72,60 m, 107,00 m, 72,60 m.
Връхната конструкция представлява стоманобетонно кутиеобразно напречно сечение с променлива височина. Тя е изградена от отделни сегменти с размер в напречно направление
13,70 m и променлива височина от 6,50 m при стълбовете до 3,00 m при ключовия сегмент, а в надлъжно направление дължината на един сегмент 5,00 m. Долната плоча в надлъжно направление във вертикално отношение описва квадратна парабола.
Долното строене на съоръжението е монолитно. Стълбовете имат кутиеобразно напречно сечение с размери 6,00 m х 8,90 m. В горната си част са кораво свързани с надстълбовия блок с размери в план 12,00 m x 14,00 m и височина 5,00 m. В долната си част стълбовете са свързани кораво с фундаментите, представляващи двустъпален плосък фундамент с размери в план
17,00 m x 15,00 m и пълна височина 4,50 m.
3.    Моделиране

Моделирането на конструкцията е направено с помощта на програмата SAP2000,работеща по метода на крайните елементи.
Съоръжението е моделирано без отчитане на надлъжния наклон от 5%, както и на едностранния напречен наклон от 2,5%. Връхната конструкция, стълбовете и фундаментите са моделирани с черупкови елементи (shell). Връзката между връхната конструкция и стълбовете е корава. Земната основа е моделирана посредством пружинни опори.
    
4.    Изпълнение на връхната конструкция

След завършване изпълнението на чуковата глава се пристъпва към изграждане на връхната конструкция. Първата стъпка е монтажа на ИКБ върху чуковата глава, посредством кулокрана на съответния стълб. ИКБ се закрепва здраво към чуковата глава посредством напрегателни пръти (DYWIDAG пръти).
Едва след тези стъпки може да започне поетапното изпълнение на връхната конструкция. При отливане на чифтовете сегменти, бетонирането се извършва едновременно, за да може стълба винаги да се натоварва със симетрични товари и да се предотврати възникването на нежелани огъващи моменти в него. Изпълнението на чифт сегменти се извършва по предварително определен план – график (цикъл). В настоящия проект е избран десет дневен цикъл с оглед постигане на 70% от якостта на 28-я ден на бетона при напрягане на сноповете.

Автор


Йордан Валентинов Милчев

Месторабота: ПЕРИ България