Проект 12: Жилищна сграда за хора лишени от свобода "Октагон"

., УАСГ, София


за проекта


Ж                  ІІ. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ  

        Новопроектираните сгради са така разположени върху терена, че  достъпа на външни лица до тях да бъде максимално затруднен, но същевременно е осигурено нужния такъв за обслужване на сградите. Ситуирането на сградите е съобразено с градоустройствените показатели за имота, а именно параметрите за плътност, интензивност на застрояване и озеленяване.  Единственият  подход към комплекса от сгради е от север, като той е ограничен.
                   След влизане в имота подходите към административната сграда са два. Северният подход отново е ограничен само за лица и автомобили със специален допуск. Южният подход е предвиден за работещите в сградата и посетителите, които идват при хората лишени от свобода. Двата подхода в имота отделни зони за паркиране.

ІІІ. АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ  

              3.1. Обемно и планировъчно решение
        Всичко е съобразено с градоустройствените показатели, като на първо място в проектирането е сигурността на сградата и нейната защита. Архитектурният образ на сградата е със съвременна визия, с добра функционална схема и с характерен за иновативните затвори външен облик.
Планът на сградите е съобразен с изискванията за минимални отстояния към страничните и към дъното имотни граници. Тип покрив на сградите – зелен покрив.      
                   3.2. Етажност на обекта
Административната сграда и трите затворнически блока са проектирани с три етажа, а централната е на два етажа.
3.3. Функционално съдържание    
3.3.1. Административна сграда – сградата има три основни входа. Първият вход е за лишени от свобода, като проектираните там помещения са предназначени за административни процедури по прием и освобождаване на затворници.
Вторият вход на сградата е за служителите на затвора. Те трябва да преминат строга проверка за сигурност. На първия етаж има съблекални, а на горните етажи са офисите и работните им места.
Третия вход е за близки и адвокати на настанените в затвора. Те също минават проверка и преди да се срещнат с лишените от свобода ги изчакват в помещение за изчакване.
 На първия етаж има стаи за срещи с адвокати, стая за затворени посещения и пространство, където могат да се организират открити такива, като достъпа на външни и вътрешни лица до помещенията е от различни коридори.
На втория етаж външните лица  могат да прекарат вечер със своя бл изък в обособен апартамент.
 На третия етаж се намира съдебната зала. Отново до горните два етаж вътрешните лица (затворници и служители) имат отделен достъп от посетителите.
3.3.2. Първи блок – е предвиден за затворници със строг и специален режим на излежаване на присъди. Затворниците под специален режим са на третия етаж в самостоятелни килии. Всеки етаж разполага с общо помещение, перално, сушилно помещение и баня.
        3.3.3. Втори блок – е предвиден за хора с лек и общ режим на излежаване на присъда. Там килиите разполагат със закрит санитарен възел. Всеки етаж разполага с общо помещение, перално, сушилно помещение и баня.
                  3.3.4. Трети блок – е предвиден за затворници със строг и специален режим на излежаване на присъди. Затворниците под специален режим са на третия етаж в самостоятелни килии. Всеки етаж разполага с общо помещение, перално, сушилно помещение и баня.
                  3.3.5. Централна сграда – на първия етаж в сградата се намират всички учебни и компютърни зали. Има фитнес и физкултурен салон. На същия етаж се намират християнски и мюсюлмански храмове, като всеки има отделен вход. На вторият етаж се намират магазин, фризьорски салон, библиотека, две големи мултифункционални зали, както и работилници. Централната сграда е свързана с топла връзка с всички други сгради.
                  3.3.6. Височината на сградите е 11,3м. при 10м. допустими, но благодарение на  чл. 24 от ЗУТ сградите не са в нарушение.

         
                   ІV. АРХИТЕКТУРНО ХУДОЖЕСТВЕН ОБРАЗ
    
                   При разработването на проекта e заложена концепция затворите да станат по-хуманни благодарение на дизайн, функционалност, условие за живот. Външния вид и на сградите не трябва да бъде наказание. Всяка сграда е отделена, това дава възможност на затворниците да се движат повече, за да стигат до работното си място, учебните зали и местата за спорт, наподобяващо едно нормално ежедневие.  
Ситуирането на сградите позволява на лишените от свобода да наблюдават през прозорците си естествените природни цикли (смяната на ден и нощ, метеорологични промени и сезони). Това влияе благоприятно на психическото им състояние и здраве и подсилва усещането им за нормалност. Същата функция имат и дървените материали и стъклото, които притъпяват плашещият вид на бетона.  

                      
                  


                         V. КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА     

 
     5.1. Сградата е проектирана като безгредова стоманобетонова конструкция. Земетръсните усилия ще се поемат от носещи стоманобетонови колони, шайби и плочи.
              


                                          VІ. СИГУРНОСТ     

              6.1. Целият имот е с високо ниво на сигурност. Всяка сграда разполага с места за наблюдение. По периферията на затвора са разположени шест кули, където охранители могат да следят случващото се вътре и извън затвора. Има два реда стени, които са достатъчно високи  да не могат да бъдат прескочени. Върху тях се  разполагат  бодлива тел и проводници, носещи електрически импулси с висок заряд, които предизвикват безвреден за здравето електрически шок. Навсякъде вратите са с елекронни системи за достъп. Чрез компютърна система се следи пълния трафик и движение на хора  в сградите и съответните нива на достъп.

Автор


Михаил Георгиев Михов

Месторабота: „САЙД ПРО