Проект 13: Педгаров и задгаров площад на Централна ЖП гара София

., УАСГ, София


за проекта


Концепцията, заложена в проекта „СОФИЯ СМАРТ“, е на база обширни проучвания на градско и териториално ниво на Централна ЖП гара „София“, която се намира в непосредствена близост до централната градска част на столицата, но към момента гарата и пространството около нея не са приобщени към нея. Наличната инфраструктура и кратките разстояния между Централна гара и населените територии в софийската агломерация са предпоставка за интегрирането на железопътните пътнически превози към системата на градския транспорт.

ЖП ареалът
Железопътната инфраструктура е развита и обслужва важни връзки, минаващи през страната. Релсовият транспорт е добре застъпен в столицата, трамвайните линии, метрополитенът и ЖП трасетата покриват почти изцяло територията на града, което е предпоставка за създаване на градска железница. Това може да се осъществи, използвайки изоставените и запуснати трасета на ЖП транспорта. Основен проблем обаче е изолирането на северна София при разрастването на града, както и разделянето на пространствата, създадено от направлението изток-запад на линията – делител, ограничаващ развитието, прекъсвайки основни връзки и създаващ усещане за отдалеченост от града. Дезинтегрирането на териториите около железопътните трасета „отчуждава“ северните столични квартали, което до голяма степен се дължи и на влошеното качество на средата около ЖП трасето.

Цел
Основната цел на проекта е да оживи северната част на София спрямо ЖП ареала чрез облагородяване, озеленяване и придаване на нови функции в пространството, посредством пешеходни връзки, създаване на условия за работа, обитаване, култура, образование и развлечение. На юг от ареала е предвидено е разширение на Централна автогара „Сердика“, както и насищане на територията с по-привлекателни зелени пространства.

Концепция
Проектът включва разработка на алеи и площадни пространства, пешеходни връзки между предгаров и задгаров площад, което ще се постигне посредством надлез, площадни пространства, приобщаващи зоната към централната градска част, и свързващи северните и южните квартали. Осите, даващи контура на главните алеи, обособени в територията, са подчертани с помощта на дървесни видове.
Зелената система допълва пространството чрез висока растителност, защитаваща територията от шум и прах, сенчести места за отдих, както и място за спорт. Концептуалното решение включва развитие на зелените пространства в северната част на столицата и свързването им със зелената система на централната градска част.
В разработената територия е добавена обходна улица, частично преминаваща на подземно ниво, която обслужва зоната и й предоставя места за паркиране на подземно и наземно ниво. Запазват се съществуващите връзки, пресичащи ареала и не се предвижда ново пресичане в направлението.
Северно от ЖП ареала територия е наситена с функционална инфраструктура, която да дадат живот на мястото през цялото денонощие. Предвижда се изграждането на технологичен парк, бизнес център, зона за културни събития и изложби, както и спортен комплекс. За оживяване на територията през нощта се предвижда създаване на пасажерен хотел за туристи и кампус от сгради за временно обитаване, предназначени за хората, работещи там.

Високотехнологичен парк
Обемно-пространственото решение образува вътрешен двор с обособени места за рекреация, разположени по протежението на ос от водни огледала. Във фрагмент е разработен високотехнологичен парк с прилежащи функции, които да привлекат малки и големи бизнеси към територията. Настилката е изградена със специално подбрани материали, които допълнително подчертават главните направления, обвързващи пространството в единна система.

Автор


Николета Пламенова Иванова