Регион за Био_енергия_инженерство

Мина Стоилчева, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Как ще продължим да се развиваме в среда, която вече носи неизлечими белези от човешката дейност? Това е въпрос, който се поставя без възможност да бъде пренебрегнат в Лаузиц. Това е област в източна Германия, в която от десетилетия основната икономически движеща сила е производството на енергия от въглища. В територията има три функциониращи централи като захранващият ги материал също се добива в региона, а мините, от които материалът е бил добиван са като рани в пейзажа на областта. В последните години, след осъзнаването на множеството негативни за околната среда странични ефекти на въпросния метод за енергийно производство и съчетано със зараждащата се тенденция за използване на възобновяеми източници на енергия в Германия въпросният е в период, в който малко по-малко бива спиран от дейност. В следствие на това всички ангажирани в сектора хора остават без работа и пред населението на областта стоят належащи и  въпроси.  Такива са: каква посока на развитие да се следва в бъдеще, как да се неутрализират огромните причинени на околната среда щети, как да се използват огромните структури на централите за производство на енергия след спирането им от дейност.

Разработеният проект  развива стратегия за неутрализиране на  споменатите негативни моменти като се концентрира върху настоящите качества на областта. Намесите са на няколко нива. На регионално такова фокус са отворените мини за изкоп на въглища, които се трансформират в полета с биомаса. По този начин се осигурява нов, възобновяем източник на енергия като същевременно засадените растения могат да бъдат така подбрани, че да пречистват замърсената от изкопната дейност почва и я стабилизират. Трите централи за производство на енергия запазват функцията си, но след трансформация в такива за производство на енергия от биомаса след процес на газификация.

В по-малък мащаб фокус е областта Яншвалде, обхващаща региона около една от централите за производство на енергия от въглища, спираща дейността си тази година. Тя се намира в непосредствена близост до най-големия град в региона, а именно Котбус. Това както и техническия университет функциониращ там, в който една от основните специалности е биоинженерството дава нужните начални предпоставки, на които се базира разработеното проектно решение.  То развива региона като селище за биоинженерство, центъра на което е 1 от блоковете на бившата централа, трансформиран в парк за биоинженерство. Това дава платформа за изследвания в областта както и социализирането и и представянето и на общественото внимание като основно средство за справяне с настоящите проблеми и развитие в бъдещето на глобално ниво. Около парка се развива научно селище, останалите два блока на централата се продължават да произвеждат енергия – от биомаса, а запазените сгради от съществуващия фонд, намиращи се в най-западната част на областта помещават редица биоиндустриални дейности, прилагащи биоинженерните разработки.

Автор


Мина Стоилчева

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 5-а