Младежки комплекс за култура и неформално образование

Нона Цекова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Защо тук?

Обектът на разработката се намира в стария градски център на Варна, в компактното, наситено с културни ценности и исторически следи,  ядро на града (в границите на архитектурен резерват „Одесос“). Това е територия, пространствено обвързана с множество обекти  в непосредствена близост с голямо културно и образователно значение. Въпреки потенциала на средата, градът страда от множество проблеми:

- загуба на ценни исторически пластове ( архитектурното и културно наследство );

- недостиг и загуба на определени обществени функции (особено важни за града

и младото поколение);

- изоставяне на пространства от „градския интериор“ на историческия център;

 

Защо този подход?

   Търсенето на решения на изброените проблеми води към следните посоки на развитие на идеята :

- Необходима за града функция в социален и обществен план;

- Изграждане на ценностно отношение и чувствителност към историческите архитектурни следи в младото поколение;

- Търсене на модел за работа с подобни типове изоставени вътрешноквартални пространства в историческите центрове на градовете и начини за тяхната ревитализация и социализация;

- Неформалното образование като все по-развиващ се метод  за допълване на образованието чрез школи и извънкласни мероприятия;

 - Проектът също засяга един важен и често разглеждан въпрос – относно „добавянето“ към среда с автентична историческа наситеност.  Отговорът на този деликатен въпрос е търсен в контекстуалността, а  не в имитиране и копиране на съществуващите форми. Използван е принципът на контраста, но в концептуална обвързаност с „паметта“ на средата.    

       В следствие на изброеното (както и в контекста на избирането на града за „Европейска младежка столица“ за 2017г. ) проектът има за цел изготвяне на цялостна концепция за Младежки комплекс за култура и неформално образование на базата на публично-частно партньорство – в няколко поземлени имота и формираното от тях вътрешноквартално пространство.

 

 

 

Какво?

       Проектът се състои от три основни части –

Три зони на архитектурна  намеса, които функционират  заедно като един ораганизъм.

       Първата част (мултифункционално инфо-организационно и изложбено ядро) е новата сграда и структура,  която се „разлива“ зад  „самостоящата“ фасада, следа от архитектурно наследство от 19ти век, оставена на произвола на превземащата я обратно природна среда.

Главната концепция, която оформя новата структура е свързана с линните на концептуалната „сянка“ , която „старото“ хвърля върху средата. Този своеобразен „отпечатък“ намира израз от една страна в новата отдръпната прозивна фасада. А от друга, се разтегля и дематериализира в дълбочина, „изливайки “ се в отвореното площадно пространство като пешеходна структура на второ ниво и връзка с останалата част от комплекса.

     Втората част е екстериорното вътрешноквартално пространство – също развито на базата на концепцията за „сянката“, както и за „вливането“ на нова структура и  функция  - концепция за дифузия и движение на флуидите. При проектирането на новото публично социално пространство съществува и необходимостта от връзка със съществуващите вече криви.

    Третата част е идейната адаптация (специализирани и мултифункционални зали за културно-образователната дейност) на двете съществуващи сгради, със статут на културна ценност. Тяхното състояние все повече се влошава и е налице необходимост от социализация на обектите  чрез концепция за адаптация и интегриране на нова функция, които да осигурят тяхното по-добро съвременно използване.

Автор


Нона Цекова

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване 2015