Културна гара /Сточна гара, Пловдив, България/

Женя Атанасова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Главната цел на проекта е да съживи пустеещото и занемарено публично пространства в сърцето на Пловдив и да създаде ново пространство за експериментално изкуство, отговарящо на нуждите от културно развитие на град Пловдив.

Повечето културни сгради в града са от затворен характер, функционират при определено мероприятие. В града липсва културно пространство, което да предоставя възможност за целодневно ползване с различни функции.

Сточна гара предоставе едно пространство с централно положение в Пловдив, в близост до голяма част от културните пространства в града. Налице е добра инфраструктура и завладяваща истроия на мястото.

Съществуващия сграден фонд в лицето на приемната на гарата и една магазия, се определят в Българско романтично направление. Несъмнено представляват архитектурно историческа ценоост.

Към момента територията е изключитено западнала и занемарена, ползвана главно от дребна търговия и дискотека в лицето на сградата на бившата приемна на гарата. Запазвам зданието на приемната на гарата и магазията до нея.

Пространствената концепция на ниво градоустройство и обеми е основана на историята на градоустройството в контактние зони, чиито главни оси на развитие са запазени и до днес, както и на индивидуалната история на Сточна гара.

Факта, че межди 1887 и 1911 територията е функционирала като основен културен генератор в лицето на една божествена Пепиниера, както и последвалата функция на Сточна гара, след западането на пепиниерата ни отвеждат до извода, че територията представлява пространство с висока обществена значимост.

На базата на тези предпоставки е изведена концепция за пространствена организация на парк и културен комплекс с зони: въвеждащ площад, зона за инсталации изкуство на открито, зона в която се разполагат павилиони и зона, която изпълнява функцията на парк.

Концепцията за разполагането на Новопроектираната сграда е свързана именно с гаровата организация перони, коловози.

Липсващия втори обем на симетричната магазия е маркирана със светлина в настилката.

Функционално зониране на ниво сгради предвижда разполагането на всички обществено достъпни функции със свободен достъп на първо ниво и Всички функции с ограничен достъп (при необходимост) на второ и трето ниво.

Проектното предложение за съществуващия сгади интегрира двете сгради в идеологията и функционирането на културния комплекс.

Концепцията на обемното решение на новопроектираната сграда се основава на идеологията на същесвтуващата гарова организация.

В този смисъл, са организирани два основни по вид обема. Първия, помещаващ основните функции на сградата, с препратка към гарова магазия и втория, представляващ междинно пространство вътре вън, в което се осъществява основната човешка циркулация. Пространството предпопределя самоорганизация. Съществен елемент от обемната концепция е разпадането междинното пространство до скеле за различни инсталации. В тази зона се сформира и входа главния вход на сградата. Посетителя е подтикнат да влезе буквално в изкуството.

С проекта се цели създаването на едно експериментално пространство за артисти, зона с многообразни културни функции за всички посетители на комплекса, възраждане на историческия дух на мястото.

Автор


Женя Атанасова

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване 2015