Балансирано пространствено развитие на селищата във водосбора на Тъмръшка река

Ели Начкова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Представената дипломна работа е разработена за територията на селата Храбрино, Извор, Бойково, Дедево, Лилково и Ситово, които са разположени във функционалния градски ареал на град Пловдив и са обединени от водосбора на Тъмръшка река. Изборът на темата е подбуден от нуждата за преодоляване на дисбаланса, който се проявява в следствие от обезлюдяването на малките населени места в Европа и от концентрацията на все по-голям дял от населението в големите градове. Другият мотив за избора на тема е необходимостта пространственото планиране да се реализира спрямо обединяващите природни особености за регионите, каквито за обекта на изследване са реката, планинският ландшафт и климатичните особености.

Целта на разработката е да създаде и обоснове концепция за развитие на територията при пълноценно използване на местния природен потенциал и прилагане на подхода на съвместно участие на местни общности, частен и публичен сектор. Като резултат се очаква концепцията да бъде в помощ при подбора на бъдещите инвестиционни политики за региона.

За изработването на дипломната работа са приложени различни методи на анализ и са проведени теренни проучвания с цел установяване на текущото състояние на територията и проследяване на функционални й връзки с град Пловдив. В следствие от направения анализ са обобщени силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите.

Предложената концепция определя мерки за развитието на населените места, мерки за регулация на някои от процесите и конкретни проекти, групирани в пет приоритетни области. Към нея е приложена и програма за реализация. В последната част от дипломната работа е разгледан подхода на приложение на концепцията конкретно за казуса на село Храбрино.

Автор


Ели Начкова

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Урбанизъм

Година на обучение: 4-а