ПРОЕКТ ЗА ЖИЛИЩНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА И ГРАДСКИ ЦЕНТЪР между ж.к. „Люлин” и ж.к. „Банкя”

Антонина Цанкова, Мария Колева, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът е разработван с учебна цел за зимния семестър на четвърти курс към „Университет по архитектура, строителство и геодезия”, гр. София.

Разработваният терен е на територията на град София. Територията е важна и значима поради факта, че в момента не е застроена, но в близост има големи жилищни структури и възможност за продължаване линията на метрото в новопроектирания квартал. Мястото е възлово поради новоизградената част от автомагистрала „Струма”, която е главна връзка между столицата, югозападна България и Гърция.

Концепцията на проекта е изцяло базирана и съобразена с природните дадености на терена. Основната идея е изграждането на квартал, подобряващ жизнените стандарти в българските градове, но и съобразяващ се със съществуващото градоустройствено планиране и зониране с цел да се предотврати откъслечното урбанизиране на територии. С други думи проектът е насочен към бъдещето, запазвайки настоящето. С тази цел бе направено проучване върху главните критерии, определящи стандарта на живот, и върху факторите, водещи до развитие и просперитет на една жилищна структура.

На база тези проучвания и съобразявайки се със Закона за устройство на територията (ЗУТ) се изгради водещата концепция на проекта. Основната идея стана облагородяването на изкуственото езеро с цел повишаване стандарта на живот в района, прилагане на максимален коефициент плътност на застрояване, но следващ европейските тенденции и параметри. Цялата жилищна структура е сепарирана чрез ивица от бизнес зоната, която допринася за икономическото развитие на квартала и предпазва жилищната зона от шума от периферните главни пътища. Езерото играе роля на композоционна ос, която прелива в зелен пояс, осигурявайки комфорт и спокойствие в зона за рекреация, и сепарира отделните квартали. Около езерото се обособяват три обществени центъра с различи функции – култура, бизнес и рекреация, формирайки триъгълник, в границите на който в езерото се разполагат островчета с атракциони за заблавление и развлечение. Иновативното и отличаващото жилищната структура е наличието на зелени пешеходни зони върху покривите на жилищните блокове в централната част и площади с изглед към езерото, което допринася допълнително за комфорта и усещнането за свобода и простор, които липсват в българските градове и жилищни единици. Инфраструктурата в проекта е обвързана със съществущата улична мрежа на ж.к. „Люлин”. Проектът е осмислен така, че да е възможно по-нататъчното му разрастване и развитие без нарушаване цялостната идея и концепция и е осигурен с добри транспортни и комуникационни връзки.

            Проектът е преход между настоящето и бъдещето, преодолявайки основните проблеми на градоустройственото планиране в България - решаване на отделни зони без цялостно развитие и без проектиране в перспектива и презастрояване с цел повече инвестиции. Решението на тези проблеми намираме в използване похватите на устойчивата архитектура и привнасяне на модерно и съвременно усещнане в жилищната структура, съобразявайки се със съществуващото положение. Това се постига като в основата на композицията поставяме воден басейн, около който се развиват парк и зони за културни мероприятия. Това допринася за един по-висок жизнен стандарт и условия на живот,  доближавайки се до условията, които са подходящи и присъщи за една европейска столица.

Автор


Антонина Цанкова, Мария Колева

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-а