Проект 9: "any QUESTions?"

Детска болница по хирургия и травматология – УМБАЛСМ „ Пирогов“, София, България


за проекта


Процес и дефиниране на задачата

Нашият екип вярва дълбоко в свързването с хората, за които проектираме, което включва разбирането на нуждите и проблемите им; проектът дава отговор на действителните нужди, които понякога се разминават с първоначалната задача. За да ги открием, посетихме многократно детското отделение в УМБАЛСМ Пирогов, прекарахме часове в наблюдение на хората, както и в разговори със служители, родители и деца.

Процесът ни доведе до извода, че трябва да създадем проект за преживяването „Детско отделение в Пирогов“, който да отговори на нуждите на три целеви групи: деца, родители и служители. Това предефинира задачата ни генерално и наложи излизането извън рамките на заданието с цел новият проект да не е просто декорация, а коренно преосмисляне на съществуващото преживяване.

След анализиране на наблюденията и интервютата, дефинирахме 5 предизвикателства на ниво фоайе и първи етаж. Преди всичко, нужна е ясна система за ориентация в отделението. Наличието на две регистратури (дневна и нощна) поражда объркване в потоците от хора; същото важи и за намалената достъпност за инвалиди, поради смяната на нивата в сградата. Намалената видимост от регистратурата към улицата, пречи на служителите да преценят по-бързо дали състоянието на постъпващото дете е критично. Напрежението между родители, деца и служители също представлява проблем, както и неприветливостта и анонимността на физическата среда в детските очи.

Тези изводи поставиха децата в центъра на системата, но тя включва служителите и родителите като критично важна част от общата цел–децата да оздравяват по-бързо и да се почувстват специални.

Цели и система от решения

Проектът има две основни цели: създаване на смислено преживяване за децата и оптимално функциониране на фоайето.

Преживяване на детето

Проектът цели стимулирането на любопитството на децата, придружени от героите. Още от  регистратура, докато родителят бъде упътен, детето се снима в екрана с камера, монтиран на нивото на неговите очи.  След като е разпределено към кабинет, образът му се прехвърля при един от седемте морски герои от „Стената на героите“. Знаейки вече кое морско създание ще го придружава, детето е готово за пътешествието си в болницата.

„Стената на героите“, е основен елемент на системата за ориентация. Тя представя седемте морски герои - придружители, всеки един прилежащ към определена внимателно дефинирана зона от детското отделение (рентген, 111, 112). От всеки герой тръгва цветна линия, която позволява лесното следване на посоката. На прага на кабинета детето вижда как героят му “се шмугва вътре” и любопитно да види какво се случва с него, безстрашно влиза там. Вътре го очаква неговият приятел, който е обгрижен, точно както детето ще бъде.

Функция на фоайето

На входа се премахва винтванг вратата и се заменя с плъзгаща се врата, елиминираща задръстванията от хора. Входът се премества, за да е видим от двете регистратури, както и да не пречи на основния поток между тях и кабинетите.

Осигуряват се повече места за сядане, премахвайки рампата към триажа и шокова зала, която се използва изключително рядко и се заменя с платформа за колички.

Поради големия поток на деца с патерици, детски и инвалидни колички към кабинетите, трите стъпала към коридора с кабинети се заменят с рампа.

--

Our team believes in connecting with the people we design for, which includes understanding their needs and the problems that they face in their environment on a functional and emotional level: for us good design is that which responds to their actual needs, which sometimes may differ from the initial task. To find these needs, we visited Pirogov Hospital’s Children Ward several times, we spent hours observing people make use of the space, talking with the staff, parents and children, getting in touch with the latest trends in children’s hospitals. 

This process lead us to the conclusion that our project should be much more than “pretty pictures on the walls” for the children: we had to create a project for the “Pirogov Hospital’s Children Ward” Experience, which meets the needs of three target groups: children, parents and staff.

As in most of the hospitals worldwide, there is the need for a clear signage system for the rooms.

The two existing receptions (day and night) provoke confusion in the flows, which is intensified by the obstacles for people with limited accessibility, caused by the level change inside of the building. The limited view from the reception to the street was an unexpected, but important issue to solve in order for the staff to be able to determine quickly whether the child’s condition is critical. Another crystal clear challenge is the pressure between parents, children and staff. Last but not least, the environment itself provokes no interaction and empathy to the child’s world.

Our solutions revolve around two main tasks: creating a calm and educational experience for the little patients and optimizing the foyer’s functionality.

The experience
At reception, while the parents are given instructions, the child looks around to find its reflection on the screen at the height of its eyes. After being redirected to a room, its photo transfers right next to his quest buddy from the “Hero wall”.

The “Hero wall” is a main element of the way-finding system. It represents the 7 quest buddies, each of whom lead to a certain zone from the Children Ward. A colored line guides every quest buddy’s way. When arriving at the right room, the child can see its sea buddy slipping underneath its door and, curious to find out what is hidden behind it, enters fearlessly to find its buddy inside, calm and taken care of by the doctors and the nurses, as he will be shortly.

All of the sea buddies stories are animated on hidden screens inside the “Hero wall”, which can be seen behind little holes on the wall. The little holes flash when motion around them is detected, to capture the children’s interest.

Foyer functionality

The entrance door is changed with a sliding door to free space and avoid clustering. The entrance is moved for better visibility to the day and night receptions and to favor the flows. More seating space is provided, removing the ramp which leads to the triage (the urgent patients enter through the other entrance). A wheelchair platform is provided.
Due to the number of people with wheelchairs, crutches and carriages, the stair which leads to the rooms is replaced with a ramp.

Автор


Виолетка Славова - архитект, Мария Стайнова - архитект, Евгения Войнова - илюстратор

Университет: Politecnico di Milano/ УАСГ/ Националната художествена академия

Специалност: Архитектурa

Година на обучение: Година на завършване: 2015 г.