Проект 33: Реконструкция и модернизация на гаров комплекс

Антония Владимирова, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна


за проекта


                                                   Реконструкция и модернизация на гаров комплекс, гр. Горна Оряховица

Цел на проекта е да се изгради цялостна визия на гаровия комплекс в град Горна Оряховица, да се модернизират и реконструират приемното здание и пероните, да се облагороди пространството на предгаровия площад. Традиционно предгаровият площад е представително добре устроено пространство, най-често със  зелени площи и места за отдих и почивка. С годините предгаровия площад на гара Горна Оряховица е проустроен в голям паркинг. Проектното решение предлага паркирането да се извършва на подземно ниво под предгаровия площад, който се оформя със зелени площи и пешеходни пространства. Подземният паркинг удовлетворява нуждите на гарата и административните сгради на железопътното управление. Запазено е еднопосочно движение при предгаровия площад. В западната му част има възможност за засаждане на високи дървета с голяма коренова система. Останалата част от зелените площи са решени с растителност с малка коренова система – храсти, ниски декоративни дървета и др.

За да отговарят на съвременните изисквания за коловозното развитие в участък на железопътна гара, се модернизират. С така направените промени, втори и трети перон се изместват в северна посока. Съществуващите перонни покрития се демонтират, тъй като не покриват цялостно пероните и при валеж не защитават пътниците. Изграждат се нови покрития със стоманена носеща конструкция, на която са окачени панели от гладък бетон и от прозрачен бетон.  Между стоманената конструкция и панелите от прозрачен бетон са инсталирани осветителни тела. Дъждовната вода се събира в колектори под пероните и посредствон помпи циркулира, за да неутрализира статичното електричество, породено от контактната мрежа. Покривната конструкция на гарата, козирката пред главния вход и първи перон се решават по сходен начин.

            Проектното предложение за приемната сграда на гарата включва:

            - частична промяна във функционалното разпределение на помещенията в приемната сграда, обособяване на топли чакални, чакални за майки с деца, чакални за хора в неравностойно положение, пощенски клон, търговски обекти и др.;

            - изграждане и монтаж на асансьори за ползване от хора с увреждания на подходящи места за достъп до второ ниво, изпълнение на подходящи решения за безпрепятствено придвижване на хора с увреждания;

            - пълно обновяване на пешеходния подлез с осигуряване достъп на хора с увреждания.

Съществуващата фасада е много добре решена като пропорция и членение  и     проектното решение  се  стреми  да  запази нейната автентичност, като се прилагат  съвременни материали. Използва се вентилируема фасада с панели от текстуриран полимерен бетон. Префабрикираните облицовъчни панели са съставени от силициеви, кварцови и базалтови агрегати, смесени с полиестерни смоли. Това допринася за намаляване на температурното разширение и свиване на материала. Панелите имат допълнително повърхностно покритие, което предпазва от UV лъчи и атмосферни влияния.

За да се постигне завършеност на ансамбъла от сгради, настоящият проект се концентрира върху фасадното оформление на сградите на Железопътното управление и Диспечърския център. За модерния облик на сградите отново е използвана вентилируема фасада с панели от текстуриран полимерен бетон. Композицията е постигната не само от цветовото редуване на панелите, но и ориентацията на текстурата в хоризонтала и вертикала.

С така извършените мероприятия се постига цялостен и завършен облик на комплекса без да се нарушава градската памет и в синхрон с градската среда.

 

Reconstruction and modernization of railway complex, Gorna Oryahovitsa

The aim of the project is to build a complete vision of the railway complex in the town of Gorna Oryahovitsa, to modernize and reconstruct the railway station and the platforms, to improve the space of the station square. Traditionally, the station square is a well-designed space, most often with green areas and places for rest and relaxation. Over the years, the station square has been developed in a large parking space. The design solution offers parking on an underground level under the station square, which is formed with green areas and pedestrian spaces. Underground parking meets the needs of the railway station and the administrative buildings of the railway administration. A one-way movement is preserved in the station square. In its western part it is possible to plant tall trees with a large root system. The rest of the green areas are planted with vegetation with a small root system - shrubs, small ornamental trees and others. In order to meet the modern requirements for tracks in a section of a railway station, they are modernized. With the changes made, the second and third platforms move in north direction. Existing platform covers are disassembled because they do not cover the platforms completely and in the event of rainfall they do not protect the passengers. New platform covers are built with a steel load-bearing structure with suspended panels of translucent concrete. Between the steel structure and the panels of translucent concrete are installed lighting fixtures. The rainwater is stored into collectors under the platforms and through pump system the water circulates in order to neutralize the static electricity generated by the contact catenary. The roof structure of the station, the visor above the main entrance and the first platform are solved in a similar way.

The design proposal for the railway station building includes:

- a partial change in the functional distribution of the premises in the railway station building, such as separating space for waiting rooms, waiting rooms for mothers with children, waiting rooms for disabled people, post office, retail outlets, etc .;

      - construction and installation of elevators for disabled people in suitable access points leading to the second and the underground level, implementation of appropriate solutions for the unhindered movement of people with disabilities;

      - Complete renovation of the pedestrian underpass with access for disabled people.

The existing façade is very well resolved as proportion and the design solution strives to preserve its authenticity by applying modern materials. Ventilated facade with cladding panels of textured polymer concrete is used. Prefabricated cladding panels are composed of silicon, quartz and basalt aggregates mixed with polyester resins. This contributes to reducing the temperature expansion and contraction of the material. The panels have an additional surface coating that protects against UV rays and atmospheric influences.
To complete the building ensemble, the design project focuses on the façade layout of the buildings of the Railway Administration and the Dispatch Center. Modern ventilation facade with cladding panels of textured polymer concrete is used one more time. The composition is achieved not only by the color alternation of the panels but also by the orientation of the texture in horizontal and vertical дирецтион.
With such actions, a complete of the complex is achieved without disturbing the urban memory and in harmony with the urban environment.

Автор


Антония Владимирова

Специалност: Архитектура