Проект 35: Aдаптация хотел "Империал"-Варна

Белица Паунова, ВСУ "Черноризец Храбър", ,


за проекта


Сградата на хотел „Империал“ се намира в централната пешеходна зона на гр. Варна, в близост до знакови сгради за сграда. Както в миналото, така и днес, зоната е с предимно обслужващи функции – в района има офиси, магазини, ресторанти и кафенета, хотели и др., но и жилищни функции. Тези функции обособяват една
централна многофункционална зона. Сградата е с административен адрес ул. „Шопен“ № 4. Намира се на територията на античния град Одесос - Варна, обявена за архитектурно-археологически резерват с разпореждане на бюрото на МС № 76 от 21.05.1974 г. Културната ценност е декларирана за архитектурно-строителен паметник на културата под номер №41 от Актуализиран списък на НИПК – София пр.2/87г. /Закон ДВ. Бр. 29 от 1969г./
Сградата на хотел „Империал“ има няколко строителни периода:
  1. Сградата е била едноетажна с двускатен покрив, по проект на арх. Атанас Несторов. Този строителен период се чете ясно в план – сградата е била от ветибюлен тип.
  2. Д-р Димитър Цонев, известен варненски хирург, поръчва преустройството на старата къща в модерна за времето си клиника и хотел. Сградата е пристроена и надстроена с два етажа. От вестибюлна планова схема се преминава към коридорна.
  3.  В неизвестен период сградата е настроена с още един етаж и достига днешната си височина.
  4.  Също в неизвестен период откритата покривна тераса на югоизток е затворена, устроена е ново помещение.
В наши дни сградата пустее и е оставена на разруха.Това, както и смяната на собственост и предназначение, са довели до редица патологии – масово се наблюдават обрушени мазилки, изгнила и компрометирана дограма, компрометирани декоративни орнаменти и др. Най-сериозният проблем е пропадналия покрив и пропадналото стълбище до последния етаж, което затруднява достъпа за заснемане, а и с всеки сезон утежнява състоянието на конструкцията. Тъй като сградата се намира на територия с дългогодишна история, успяла да съхрани мащаба и духа си, проектното решение запазва максимално обема и визията
на сградата. Културната ценност се адаптира за нуждите на клиника за пластична хирургия. Изборът на функция е своеобразно връщане на минал живот на сградата, а освен това цели финансова обезпеченост – пластичната хирургия е насочена към по-заможни клиенти. Условно сградата е разделена на четири функционални зони - медицинска, административна, обслужваща и зона настаняване. Условно можем да определим и етажност за всяка от тях – на първи и втори етаж са разположени медицинските и административните функции, в полуподземния етаж са разположени обслужващите помещения, а на трети и четвърти етаж са помещенията за настаняване заедно с необходимите им прилежащи пространства – дневен кът с места за хранене и почивка.
Новопроектираните асансьор и стълбищна клетка са със самостоятелни конструкции, на фуга, така че да не утежняват съществуващата структура и да не
пораждат пагубни за нея усилия. Асансьорът е със стоманобетонова конструкция, а стълбището с метална. Тъй като културната ценност се намира в централната пешеходна зона на гр. Варна, няма възможност да бъдат проектирани необходимите паркоместа. Поради тази причина е предвидено едно паркомясто за временно паркиране, обслужващо най-вече необходимостта от зареждане на обекта.

Автор


Белица Паунова