Проект 42: Градска библиотека. Местност "Атомен център"

Деница Иванова, ,, София


за проекта


По предвижданията на ОУП на гр.София теренът за проектиране попада в две устройствени зони, северната част - смесена многофункционална зона, а южната част - зона на градски паркове и градини.През терена ще се изгради бул.“ Андрей Ляпчев“, по който ще преминава както интензивно автомобилно движение ,така и нова трамвайна линия.Градоустройствената концепция предвижда „потъването“ на булеварда под нивото на прилежащият терен, съобразявайки се с трасето на метролинията, като се оставят вентилационни отвори оформени като част от градският дизайн.По този начин булевърдът не разполовява парковото пространство.

Проектът е вдъхновен от принципът на разполагане на библиотеките в паркова среда. Срадата е разположена в местност “Атомен център”, като тя е разработена като част от културно - развлекателен комплекс  и парк, свързани чрез система от малки и големи площадни протранства. Самата сграда не представлява преграда в парковото пространство, а напротив , чрез денивелацията на терена тя ни подканя да навлезем под нея и да я възприемем като едно естествено продължение.

 Обемно-пространственото решение е базиранона трите основни функционални еденици. А именно обществено обслужване, читални и книгохранилище. Най- атрактивен и обемът на читалните, той е повдигнат на едно ниво над терена, заедно с денивелацията на терена се образува пространството на външен амфитетър и зона за културна дейност на открито.

Колонадата е изградена от прави и наклонени колони, които напомнят на брезова гора, фасадната обвивка на  читалните е от перфорирани метални пана, перфорацията напомня на рисунака на нишките на листата на широколистните дървета и в същото време формата на паната е взаимствана от разлистването на страниците на книга.

Комуникацията между различните нива става, чрез множество ядра, които в същото време са и контрол на достъпа както в  отделните сектори ,така и  в цялата сграда. Връзката между различните тематични сектори в читалните се осъществява чрез множество пасарели над вътрешният двор, които се разминават атрактивно в пространството.Там са обособени зони за четене на открито и социални контакти във неформална среда.

Сградата представлява един модерен прочит на тълкуването за градска библиотека .В нея има зони за тихо четене, за презентация на книги,за детско четене ,места за социални контакти и свободен достъп на книги . Също така автомати за връщане и взимане на книги извън работно време.Външният амфитеатър,експозиционната зала и амфитеатралната зала имат възможност за самостоятелна функциониране, което кара библиотека да „уживява“ както денем, така и нощем.

Автор


Деница Иванова