Проект 43: Католически образователен център

Деница Иванова, ,, София


за проекта


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Идейният архитектурен проект представлява изграждане на Католически образователен център с храм в гр Пловдив, кв.Център , имот № 56784.520.1 .Имотът е с площ 51 090,17 м2, остров Адата. Изборът на терен за проектиране е позован на присъствието на католическа общност на територията на Пловдив и околността още преди столетия и нейното нарастване в наши дни.

ІI. КОНЦЕПЦИЯ

Концепцията е изградена на базата на раннохристиянски символни образи  на Христос  .А именно тяхното пространствено наслагване във времето и пространството.Символът на Христос в Старият завет е кръстът и неговото използване в изграждане на основните градоустройствени направления в проектното решение  , съчетавайки го в планово отношение със символа от Новият завет- рибата(ИХТИС) и адаптацията на рисунака и в градоутройственото решение.На базата на изграденото планово решение и съчетаването му с функционалните връзки, които са нужни на комплекса ,обемно пространствената композиция е изградена като комплекса е потънал в зеленината на острова ,а в същото време чрез полуокритата пешеходна“улица“. Пред посетителя се открива едно интригуващо вътрешно пространство напомнящо на прехода от тесните средновековни улици към огромен площад с величествена катедрала.Решението на покрива е пластично и изградено на базата на кръстатият свод.В обемно-простраственото решение са използвани препратки към основни архитектурни елементи от католическата архитектура и в частност инвенции от готическата архитектура- контрафорси, кръстатият свод,травеята и вертикализмът.Като всеки един елемент е пречупен през призмата на съвременната архитектура, но в същоно време носи своята препрадка към миналото и основните арх.елементи на готическата архитектура.

ІІІ.  ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Основните комуникационни направления са продиктувани от основната ос в християнската религия, а именно изток-запад и перпендикулярната й , за връзка с града. Пред входа на сградата е предвидено площадно пространство играещо роля на събирателен център на остров Адата. Комуникативно място с директна връзка към панорамата на запад, входът на църквата и образователният център,множество алеи водещи към останалата част от острова. Това пространство е именно от юг, (откъдето се очаква да идва основният поток от хора) откъдето е и по-голямата част от града, неговият културен и административен център, масовият транспорт. Територията на острова е разработена като паркова зона с две спортни игрища с обслужваща сграда, детски площадки,открит амфитеатър,мостик с изглед към реката,частично покрита вътрешна пешеходна“улица“ с експозиционни и търговски функции, велопункт, велоалея обхождаща целия остров и дублираща джогинг алея или алея за разходки,терасирана източна част на острова с възможност за тих отдих и игри на открито. Относно  зелената система на острова трябва да се приложат мероприятия по премахване на саморасловата растителност и в същото време да се залесят няколко растителни видове-източен чинар, сребрист смърч,ела, тополи, върби ,черна елша и др.Алейната мрежа е съобразена със запазване на стойностните растителни видове.

Сградният комплекс е разположен максимално навътре в острова за да се освободи южната част на терена .Търсено е вписване на сградата в парковата среда и  нейното ненатрапчиво присъствие.

            IV. ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Обемно-пространственото решение е изградено на базата на плановото решение , а именно деконструтуираният образ на християнския знак ,,рибата” .Комплексът е изграден от три обема.Първият и най-доминиращ обем във вертикално отношение е този на храма, вторият включва образователният център и има двойна височина,третият обем е този на енорийският център и обслужващи помещения за храма и образователният център.Трите обема не са свързани помежду си с общо покритие,а напротив всеки един обем си има покрита аркада съотнесена с входовете на сградите.Трите обема са разположени около площадно протранство и изтичането му в частично покрита „улица“ водеща до контактната зона с реката-мостик.Тази схема е базира на инвенция от  „Сирийската“ планова схема на католическите манастири от миналото до днес .Във височина обемите имат градация и степенуване тръгвайки от нивото на реката към височината околното застрояване . Трите обема са решени като са отворени към реката и контактуват с околното пространство.Покривът е пластичен и изграден на базата на  кръстатият свод, като в определени области се обособяват отвори или задигания ,които  вкарват допълнително светлина във вътрешните пространства.Пластичността на обемите е отразена и в интериора,където не е нужен обем във височина се затваря с окачен таван ,а в двете зали пространството се обособява чрез акустични пана.

           

Автор


Деница Иванова