Проект 44: "Активен град - предприемчива местна власт и планиране с общностите в Квартала"

Деспина Кънева, УАСГ, София


за проекта


АКТИВЕН ГРАД - ПРЕДПРИЕМЧИВА МЕСТНА ВЛАСТ И ПЛАНИРАНЕ С ОБЩНОСТИТЕ В КВАРТАЛА

Според доклада на Европейската комисия „Качеството на живот в европейските градове през 2015 г.“ жителите на София поставят града на едно от последните места спрямо показатели, свързани със състоянието на средата в кварталите, качеството на въздуха, нивото на шумово замърсяване и качеството на спортните съоръжения1 . Дипломната работа разглежда тези теми и представя възможен подход за подобряване на процеса и продукта на урбанистичното планиране, като се базира на концепцията „Активен град”. Целта на проекта е разработване на подход за планиране, проектиране и управление на мрежа от стимулиращи физическата активност публични пространства в жилищна градска среда, който да включва активен диалог между градските власти, местните жители и експертите.

Дипломната работа представя като основен казус проекта „Сподели Квартала“, разработен от Съюза на урбанистите в България и партньорски организации, който изследва жилищната територия, разположена между булевардите „Михай Еминеску“, „Цариградско шосе“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“, и парк „Военна Академия“ в София – накратко наречена „Квартала“. Основните предложения в него са фокусирани върху улица „Цар Иван Асен II“ и площад „Португалия“. Дипломната работа ги надгражда и включва в по-голяма степен ж.к. „Яворов“ и теми, свързани със здравословното състояние на населението и качеството на спортните и детските площадки.

В дипломния проект е разработен „Модел на Активния град“, състоящ се от няколко елемента: 1. Предприемчива местна власт, където са засегнати теоретични постановки на Подхода на стратегическия избор и е разработена система за приоритизиране на инвестиционни проекти; 2. Активно участие на общностите, обвързано с идеите на Комуникативното планиране, откъдето са изведени методи за включване на общностите в процеса на взимане на решения; 3. Градска среда, насърчаваща физическа активност, където са разработени насоки за оценка на социо-пространствените характеристики на Квартала.

На база на Модела се посочват възможностите и предизвикателствата пред бъдещото развитие на територията. Близостта до централната градска част на София, както и до знаковите за града паркове „Борисова градина“ и “Военна академия”, Перловска река и ж.к. “Яворов-изток”, запазеният характерен дух, семейният бизнес и чувството за общност, са сред потенциалите. От друга страна, тези пространства са труднодостъпни, поради наличието на големи транспортни комуникации. Изграждането на метростанция “Орлов мост” създава възможност за използване на алтернативи на автомобила, но в същото време липсват велосипедни алеи и места за спорт. В проекта е разработена концепция за пространствено развитие на мрежа от градски пространства, стимулиращи физическа активност. В нея се залагат проекти в три етапа – от краткосрочни мерки с малко финансиране, към проекти с големи бюджетни средства, имащи по-големи ефекти. Концепцията залага развитие на дейности в две основни части на Квартала: (1) вътрешнокварталните пространства на ж.к. “Яворов” с акцент върху възможността за осъществяване на привлекателна среда за общуване на жителите, и (2) североизточната част на ул. “Цар Иван Асен II” с фокус върху търговските и спортните дейности. Предлага се пешеходно обвързване между двата парка, както и между двете части на ж.к. “Яворов”. По този начин се представя възможен вариант за създаване на нови връзки и пространства, стимулиращи общността, както към физическа активност, така и към социална приобщеност към съседите, мястото, Квартала.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2015_en.pdf

Автор


Деспина Кънева