Проект 47: Научен подлез

Фондация "ПОдЛЕЗНО", УАСГ, София


за проекта


ПОдЛЕЗНО е младежка организация , която се занимава с творческото обновяване на занемарени градски пространства. Тя се придържа към максимата “мисли глобално - действай локално” като систематично и целеустремено обновява подлези, дворове на учебни заведения, фасади на социални центрове и др.Мисията ѝ да повиши качеството на изградената среда като включи активно гражданите, бизнеса и институциите в процеса така, че всички те да припознаят средата и да се грижат за нея. Начинът за постигане на този ефект е чрез творчество и интерактивни инсталации, интригуващи и разбираеми за всички. Така те са създали 4 тематични подлеза, над 10 културни проекта в градската среда и сега представят новата си идея за Научен подлез - първият в София, в България и в света. Инициативите на ПОдЛЕЗНО за творческото обновяване на неприветливи места в градската среда имат прагматичен и идеален характер. От една страна, това
обновяване води до създаване на по-качествена и мултифункционална среда за живот, усещане сред минувачите за повишена безопасност, принадлежност и уют. От друга страна то възпитава младите поколения в опазване на обкръжаващата ги среда и ги учи на активност и доброволчество. Проектът за “Научен подлез” има също така и образователен елемент. В избраното пространство ще бъдат интерпретирани по художествен и предизвикващ любопитството начин научни факти и постулати. Избрани са няколко науки - природни и формални - сред които биология, химия, физика и астрономия, математика, информатика, както и използване на технологиите в съвременни концепции като тази за “умните градове”. Принципите , въз основа на които е изградена концепцията за Научния подлез включват, но не се изчерпват с: интерактивност, широкобхватност, общодостъпност, разбираемост, концептуална взаимообвързаност, игровизация на пространството, визуалност, фактологичност, устойчивост, енергоефективност, включване на различни целеви групи в процеса, подкрепа на градското изкуство. Инсталациите и рисунките в подлеза ще бъдат представени като мрежа от взаимнообвързани кръгове, което представя идеята за синергия и баланс между различните науки. Рисунките на научна тематика ще бъдат изпълнени от графити артисти от София и страната с бои и спрейове. Релефните инсталации ще се изготвят от екстериорен шперплат с дебелина 9 мм, върху който също ще се рисува. Допълнителни по-малки кръгове ще съдържат кратка любопитна информация, свързана със съответната наука и QR код, водещ до повече информация по въпроса от общодостъпни онлайн източници. Те ще бъдат изработени от разпенено PVC, върху което ще бъде залепено фолио. Електрическата инсталация ще включва RGB LED ленти при някои от
художествените пана, захранвани от соларен панел и окабеляване, минаващо под окачения таван. Соларният панел ще бъде монтиран на тротоара при входа на подлеза и ще бъде с формата на листо - напомнящ за процеса фотосинтеза при растенията. Изпълнението на горепосочените дейности ще бъдат организирани от ПОдЛЕЗНО, като в тях ще бъдат въвлечени максимален брой доброволци от доброволческата мрежа на организацията и други комуникационно информационни канали. Изготвянето на ел. проекта и монтажът на електрическата инсталация ще бъде извършен от специализирана фирма. Откриването на подлеза ще се състои на Празника на София 17 септември 2017 г. като са поканени всички, които имат интерес към науката, творчеството и градската
среда.

Автор


Емил Михов, Ивайло Неделчев, Юлия Иванова, Теодора Трифонова, Димитър Стафидов