Проект 52: Колеж по бизнес и икономика

Катя Ванкова, ВСУ "Черноризец Храбър", Пловдив


за проекта


Предмет на проекта е колеж по бизнес и икономика в учебно-образователен комплекс състоящ се от: колеж, училище, медиатека, детски център, библиотека, административен център и столова. Комплексът се намира на територията на Пети артилерийски полк, гр. Шумен.  

Липсата на адекватна стратегия за развитие на сградния фонд е причина за остарялата учебна база, която често отблъсква учениците, а получаването на знания се възприема като досадно задължение. Предвид това целта на проекта е създаване на нов тип образователна среда, която се явява функция на промените в образователната система, базирана върху креативно-иновационното обучение.

В сърцето на комплекса е изграден колеж, свързан с училище. Водещи мотиви при проектирането им са физико-емоционалния комфорт на ползвателите, методите на преподаване, учене и условията, които те изискват, а именно- широкоплощност, флексибилитет, неограниченост в пространствата, максимална близост до природата.

Композиционно-плановата схемата е комбинация от отворена и кодидорна структура.

Първо и второ ниво условно са разделени на три части- отворено пространство (обхващащо и третото ниво), плавно преливащо в коридорна структура.

Отвореното пространство представлява добре балансирана полифункционална безконфликтна среда, развиваща се в хоризонтално и вертикално направление. Тя е изградена от фиксирани зони за големи, средни и малки групи, места за индивидуално ползване, гъвкави класни стаи, боксове и зони за отдих. Средата е гъвката, „освободена“ от завършеност, което провокира ползвателите към креативно мислене. Тя дава свобода на ученици и училители сами да изградят пространствата, според моментите си нужди. Това позволява ученето да се случва навсякъде, по всяко време и под всякакви форми (формално и неформално).

Практика в съвременните учебни сгради е учителските помещения да не се изолират в отделно крило, а да се разполагат сред учебните пространства. В колежа на всяко ниво в отворената част има изнесен преподавателски кабинет.

На всяко ниво има зала за изкуства и изяви. Чрез тях се осъществява идеята за интердисциплинарност в обучението.

Най-важното нещо за постиндустриалното общество е справяне с неочаквания характер на проблемите, които изникват всеки ден. За да бъде един бизнес успешен, той трябва да предвиди с какви предизвикателства ще се сблъска утре. А „утре“ ще е един съвършено нов и непознат ден. За това е нужно прогресивно, предиктивно, артистично и психологически основано мислене. В този ред на мисли, залагането на места за творчески изяви в колеж по бизнес и икономика би стимулирало латералното и самостоятелно мислене в бъдещите икономисти.

В съвременните училища, класните стаи се „прехвърлят“ в дворното пространство, сред природата. По този начин учениците разширяват възможностите си за учене, чрез преживяване. Интересна връзка с вътрешния двор се осъществява при малката актова зала. Външната й стена представлява сгъваема стъклена стена. Освен пряка връзка с природата, тя позволява пълна трансформация както на вътрешното, така и на външното пространство.

Коридорната структура е изградена от квадратни флексибилни класни стаи, обслужени от широк коридор. Големината и формата на стаите предоставят много възможности за вътрешна организация, различни от тази при фронтално-класното подреждане. Подвижните прегради на стаите позволяват коридорната структура да се видоизмени в множество, различни по вид мултифунционални пространства.

Тази учебната среда цели да подготви учениците за съвременната работна такава, а именно open-space офисите.

Автор


Катя Ванкова