Проект 54: Планетариум ботаническа градина, София

Мартин Петров, УАСГ, София


за проекта


Проектът представлява предложение, за развитие на ботаническата градина в София и Планетариум там.

 В основата на концепцията стои, изграждането на сграда, която да бъде интегрирана в мрежата на парка. Това позволява интуитивно навигиране и естествено преминаване от екстериора в интериор. Формообразуването е следствие от анализите на точки, с определена тежест, взети от ситуацията. В зависимост от това каква точка е взета – център на сграда, на пресечна точка на алеи, център на озеленени зони, - се създават различни слоеве на сградата – комуникации, функционални зони, отворени затворени пространства и т.н.

Всичко това цели логично и интуитивно формообразуване, което да рефлектира интериора и екстериора, както и да позволи лесно навигиране и комфортна среда както отвън, така и вътре в сградата. Както и четенето на логиката и идеята от човешки мащаб.

Създаването на йерархия в сградата е развито както на нива, така и в посоката на движение на човек вътре. Това е реализирано, чрез продължаване на връзките от градината, преминаващи през сградата, качващи се във височина или слизащи на по-ниско ниво, като всички те насочват в конкретни части на сградата – кафе, планетариум, конферентна зала.

Крайния резултат показва една клетка в центъра на градината ,която сякаш издърпва към себе си околните комуникации и става част от тях.

Автор


Мартин Петров