Проект 69: Фасади, цветове, хармония

Алекс Десов, UCL- The Bartlett School of Architecture, Лондон


за проекта


„Maintanance Oasis“  е възможност за  архитектурен  заслон в екстремалните пустинни условия на Мохаве до Лас Вегас, Южна Невада, където достигащите +55о С летни температури и редките, но обилни валежи се редуват с температури от -18 о С и сняг през зимата. Със средна надморска височина от 610м Мохаве е „Високата пустиня“ на света, с  враждебни прах и пясък, стелещи се от хребетите на нейните Kelso Dunes и с 25 пъти по-високо от нормативното съдържание на соли в почвата и водата.

             Основни водоизточници за района са езерото Мийд и р.Колорадо , но техният био-химичен  състав е неблагоприятно формиран както от силно солените и киселинни почви, така и от съседните агрокултурни терени.

            Въпреки неблагоприятните условия, Мохаве всъщност е  най-урбанизираната пустиня в света. Спецификата на местната архитектура лесно се долавя в абсолютизирания  луксозно-развлекателен и илюзорен характер  на материалната среда в Лас Вегас, където най-причудливите форми на сградите игнорират и маскират като забавни чисто обслужващи функционални зони-кухни, перални, складове и др. Нещо повече-социалната йерархия  се изразява и в различното предназначение на градините, които са средство за засенчване, скриване или изолиране на жилищата за обслужващ персонал, докато в луксозните жилищни квартали тяхната функция е декоративно изразена, допълваща високия стандарт на обитаване.

            Архитектурната идея и проектното решение на „Maintanance Oasis“ като защитен, енергоефективен , устойчив и социално-балансиран комплекс от централна комунална сграда и дискретно приобщени към нея жилищни единици са обосновани от контекста на съществуващата материална и социална среда. Предвид многото изоставени селища в Мохаве, проектът има за цел не просто да създаде оазис, но и да осигури и гарантира дълготрайното му функциониране като устойчива екологична и социална система.

            Общественият център е интегриран в изкуствен пейзаж, моделиран върху мащабна пространствена структура в две функционални зони- рекреационна и техническа. Дизайнът на  соларните панели е специално разработен, за да вмъкне техническата зона като интерактивна водна среда  в цялостното оформление и въздействие на изкуствения пейзаж.

            Във функционално отношение пейзажът изгражда заслон за  пазар, бар-ресторант и градини като едновременно с това събира дъждовната вода и я разпределя  за пречистване. Теренът за архитектурната разработка е подходящо избран за структурирането на защитния пейзаж.  Той е част от изкуствено понижен и терасиран имот, подготвен за изграждането на  новопроектиран луксозен жилищен комплекс „Ascaya”, Henderson.

            Жилищните модули в проекта са предназначени за настаняване на хората, заети с обслужващи и поддържащи дейности в Лас Вегас - бармани, сервитьори, камериерки, охранители,  градинари и др. В контекста на вече организираната материална среда жилищата са интегрирани в част от скалните скатове, спускащи се към терасите за „Ascaya”, като същевременно чрез  изкуствения пейзаж и комуналната  сграда остават скрити и изолирани от луксозния комплекс. Покривните им конструкции събират дъждовните води във водни канали, които отвеждат водата за пречистване във фасадните панели и водната капсула. Същите водни канали отвеждат за пречистване и водата от предвидените два водосборни басейна.

            Основният процес по пречистване на водата протича в сградата на обществения център . Архитектурното решение осигурява два етапа на филтрация. Първият е етапа на биологично пречистване на токсините, при което се пречистват 100% от съдържанието на амоняк, 88% от съдържанието на нитрати и 99% от съдържанието на фосфати. Осъществява се чрез алгае и цианобактерии в специално разработените фасадни панели на библиотеката, водната галерия и закрития аудиториум.  Тази филтрация е енергоефективна, евтина и с минимално отлагане на утайка, а променящите се фасадни  цветове на пречистващата биомаса в панелите е постоянен индикатор за състоянието на водата. Отработената биомаса ще се използва за възстановяване на  отстраненият, при терасирането на района, плодороден почвен слой.  Вторият етап е за обезсоляване на пречистената от фасадните панели вода и протича в разработената десалинираща капсула, в която се подържа висока температура включително  и чрез монтирани по фасадата и слънчеви рефлектори. Пречистената и обезсолена вода се съхранява във водна галерия и регулярно се ползва за битови нужди и за напояване на култивираните градини.

            „Maintanance Oasis“  създава три типа градински пространства и условия за развитие на три типа растения:

            - изкуствен пейзаж от многогодишни, характерни за региона почвопокривни видове;

            - градини, организирани по естествения терен за многогодишни видове, приспособени към регионалните почвени и климатични условия;

            -висящи над пазара градини за култивирани растения, при контролирани почвени и климатични условия.

            Проекта предвижда стоманобетонова конструкция и монолитна технология за изграждане сградата на обществения център до нивото на пространствената структура на защитния пейзаж и сглобяема стоманена конструкция след пространствената структура.

            С проектът „Maintanance Oasis“  е потърсена  възможност за устойчива трансформация  на пустинната природна среда и хармонично адаптиране на социалните връзки в нея.

 

           

            

Автор


Алекс Десов