Проект 71: Пирин Перла Парк

Анита Крамарска, НБУ, София


за проекта


В Благоевград, град с хилядолетна история, с характерен съвременен облик, оформен през последните стотина-сто и петдесет години, в непосредствена близост до градския център, теренът на изоставени индустриални предприятия представлява особено предизвикателство за планирането на града и е във фокуса на интерес за бъдещото развитие.

Такива разрушени територии, които отдавна са обхванати от разрастването на градовете, представляват онези „джобове“ или „глътка въздух“, които могат да бъдат устройвани така, че да предадат ново качество на градската структура в иначе изградената среда.

След подробно проучване и градоустройствен анализ на средата, се оформи проектното формообразуване, което е подчинено на  продължението на зеления клин, който започва от Парк „Бачиново“ и стига до бул. „Д. Солунски“, където има футболни игрища, детски площадки, зона за рекреация с много места за отдих и фитнес на открито.

Проектът е съобразен с изискванията на отредените функционални зони по Общия устройствен план на града при преотреждането на изоставената промишлена зона в непосредствена близост до градския център, а именно – зона СМФ 3 (Смесена многофункционална устройствена зона 3, с максимална плътност на застрояването 25 до 30%, КИНТ – 1,5 до 2,5; процент на озеленяване от 20 до 50%; кота корниз над 15 метра и жилищна зона– висока етажност, за социална и бизнес инфраструктура до 50 % и други функции с минимално 50% озеленяване с висока дървесна растителност на зелените територии).

Местоположение:

Урегулираният поземлен имот/теренът, който съм избрала се намира на територията на община Благоевград. УПИ 124 - I , разположен на два от най- натоварените и основни булеварди в града, на север бул. „Димитър Солунски“, на юг – жп прелез и ул. „Вихрен“, на изток – река Бистрица и на запад – бул. „Васил Левски“. Тази специфика на терена, води и до съществени градоустройствени и архитектурни решения на проекта.

Общи данни за проектната задача:

“ПИРИН ПЕРЛА ПАРК” е многофункционален комплекс, разположен в широкия център на град Благоевград. Обемите са ориентирани така, че да не засенчват или пречат на погледа на хората, минаващи по моста над река Бистрица или по бул. „Васил Левски“.
Проектът се състои от две ниски и две високи тела, като ниските са триетажни, а високите с височина над + 15,00 метра и представляват:
1. Тринадесет етажен хотел, с етажна височина 3,20 метра. На последния етаж е предвиден панорамен бар с гледка 360 градуса към града и околностите. Всеки етаж разполага с 18 стаи, като четири от тях са тип апартамент с малка кухня и дневна. На всяко ниво има служебен офис, място за рекреация и галерия, която преминава през всички нива;
2. Двадесет етажна офис сграда с конструктивна етажна височина също 3,20 м.


Комплексът разполага с подземен паркинг на две нива, който обслужва както посетителите, така и работещите тук.
Пешеходният достъп е осъществен от всички страни, дори от страната на ул. „Вихрен“ покрай самата железопътна линия. Отделен е с 1,20 метра висока бетонова стена за безопасност на пешеходците.
 

Зоната около река Бистрица е запазена като зелена ос, която започва от парк „Бачиново“ и стига до самия терен, предмет на разработката. Тази зона е озеленена и предвидена за детска площадка и за висока растителност, защото там не минават подземните нива.
В комплекса са предвидени:
1. Зала за събития – концерти, театрални изпълнения и др.
2. Зала за лекции и семинари;
3. Няколко експозиционни части;
4. Галерия с ателиета за деца за рисуване;
5. Топла връзка между ниските обеми на кота + 10,00 метра, което също прави и пряка връзка с най- високото тяло.
 

Освен културните обекти са предвидени и магазини, офиси за туроператори, фитнес, зала за йога и други спортове на закрито, зали за масажи, ресторант на ниво  0,00 метра, с пряка връзка на ресторанта с тераса, която от своя страна има гледка към реката, ресторант на първо ниво с въздух между нивата, като всяко ниво има бар, кухня с разливна и умивалник и съответните складови помещения. На второто ниво е предвидена зала с кетъринг, която ще се ползва за светски събития ориентирана към реката и центъра на града.

 

Вертикална комуникация:

Всеки обем разполага с една, две или повече вертикални комуникации, където всяка стълбищна клетка е групирана с един или два асансьора, комуникациите стигат до двете нива предвидени за паркиране.

Достъпност на средата:

Автомобилният достъп е решен съобразно регулацията и посоките на движение по булевардите, пешеходният е подсигурен от всички страни на парцела. Всички сгради разполагат с асансьори и санитарни възли, оразмерени съгласно наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

Силуети, фасади и цветове:

Силуетът на сградите е синхронизиран с градоустройството на околните сгради, а височината е допустима, поради вида на парцела и зоната, в която се намира. Силуетът е плавен, с две ясно изразени и степенувани по височина тела, които са главен акцент в композицията. Окачената стъклена фасада е комбинирана с „втората кожа“ от различни геометрични панели, които повтарят или обръщат растера в настилката и покривите, а след това се пречупват и наслагват по фасадите и озеленени покриви и стени. Решението за фасадно оформление произлиза от творческата цел да се изяви връзката между външната среда и да се предаде, не само по фасадите но и в интериора, като дори би могло да се направи връзка с обкръжаващата среда на планините и гората. Също така,  растерът на фасадите символизира и кръстосването на пътищата. Ивиците по паважа се транслират и наслагват по фасадите на високите сгради. Цветовото решение, както на настилките, така и на фасадите цели простота и олекотено въздействие в бяло, сиво. Матираните стъкла и леко тонираните стъкла на офис сградата и хотела имат за цел създаването на среда, в която се избягва прегряването или прекаленото изстудяване.

Конструктивно решение:

Конструкцията е стоманобетонна, подсигурена с противоземетръсни шайби и състояща се от едно ядро при хотела и две ядра при офис сградата. Предвидени са четири деформационни фуги. Покрива на ниските тела е конструиран с ферми, чийто размер е изчислен спрямо разстоянието, което премостват, а върху тях стъпва покрив, който в различните части бива стъклен или озеленен.

Материали:

Основните материали заложени в проекта са бетон и стъкло.

Паркиране:

В проекта са предвидени надземен и подземен паркинг. За да се осъществи достъпът до подземния паркинг е изградена забавителна отсечка на бул. „Д. Солунски“, както и вътрешна улица в северната част на имота. Рампите, водещи до подземните нива са с наклон от 15%, като всички подходи към тях са съобразени с уличната регулация и нормативните изисквания. Подземният паркинг се състои от две нива, които са общи за всички сгради и директна вертикална комуникация към тях. На първия подземен етаж (кота – 3,00м) са разположени 234 места за автомобили и 18 за мотоциклети, а на втория (кота -6,00м) - 211. Рампите, чрез които се осигурява достъпа до подземните нива за паркиране са с наклон от 15%, като всички подходи към тях са съобразени с уличната регулация и нормативните изисквания.

Технически параметри и показатели:

-      Зона СМФ 3
                                                                                                     

по норматив:                                          по проект:

УПИ= 18 930 кв.м                                 УПИ=18 930 кв.м                                 
Кинт= 1,5 до 2,5                                   Кинт= 2,5 = 47 325 кв.м.
Кинт 1,5 = 28 395 кв.м.
Кинт 2,5= 47 325 кв.м.                                     
Пзаст=  до 50%                                    Пзаст= под 20 %
ЗП= 9465 кв.м.                                     ЗП= 5214 кв.м
                                                            РЗП= 47 320 кв.м.

 

Автор


Анита Крамарска