Проект 74: Музей за история

Деляна Кирова, НБУ, София


за проекта


С представения проект, си поставям амбициозната задача за осмисляне и реконструиране на обществено пространство намиращо се в центъра на гр. София, което се характеризира с присъствието на следи от множество исторически пластове - от античността до днес. Изхождайки от видимото на място архитектурно и историческо многообразие, предлагам изграждането на сграда с функция музей и по-конкретно "Музей за историята на град София"

Предложеното решение е развито около три централни момента: 

Първият от тях е разкриването и експонирането на археологията ( ъгловата кула на крепостната стена на Сердика с част от стената и елементи от сгради), която по този начин бива превърната в основен експонат на музея, но същевременно и  в определящ елемент на градското пространство на това място;

Втори - Сградата на музея, освен развиването на избраната функция има за цел да създаде рамка на това пространство, като покрие доминиращите изгледи в момента калкани, допълни уличния силует по ул. Леге и затвори ансамбъла на съществуващите три сгради (ансамблово недвижимо културно наследство);

Трето, но съвсем не последно - проектът осмисля изцяло нов начин съществуващата в момента градинка, като  запазва високата растителност и озеленявано основно по периферията, а останалото пространство разделя на две - едната част се заема от експонираната археология, а другата от малък площад, представляващ широка рампа, водеща надолу към входа на музея.

Сградата бива развита като използва максимално спецификата на мястото и отчита множеството ограничения. Състои се от три основни обема - два от тях оформят ъглите на съществуващия ансамбъл и заедно със свързващия ги обем изграждат симетрична композиция към новото площадно пространство. Заедно със съществуващите сгради бива създаден един цялостен комплекс, който съобразявайки се със затворения характер и не много големия обем на пространството става по - нисък от околното застрояване и се стреми да запази мащаба на градската среда.

 В двата фланкиращи обема са развити експозиционни зали и комуникационни ядра (стълбища, асансьори), докато свързващия ги тесен и продълговат обем съдържа система от рампи, която осъществява връзката между експозиционните зали в двата ъглови обема и между етажите. Същевременно обаче това пространство с рампи може да ъде и място за експозиции и атрактивен поглед към римските останки и площада от високо. На нивото на археологията е развита голяма зала, позволяваща непосредствен достъп до нея, заедно с обслужващи технически помещения намиращи се под площадното пространство. Конструктивно сградата е решена със стоманобетонна конструкция, а обемът от рампите с помощта на окачвачи е захванат към пространствено прътова конструкция. Специално трябва да бъде отбелязано решението за образа на сградата и образа на ансамбъла от сгради. В проекта си предствям  надстрояване на сградата на ул. Леге №3 до изравняване с височината на съседните ѝ сгради и  завършване на ансамбъла с мансарден покрив, който да обедини визуално сградите. Същия покрив преминава и в новата сграда, като по този начин я ключова като елемент от ансамбъла и определя височината ѝ. 

Новопостроената сграда - музей, обединява два контрастни образа. Фланкиращите обеми интерпретират архитектурата от 20те години на ХХ ек и правят връзка със съществуващите сгради архитектурна ценност, докато фасадата откъм площада е изцяло съвременна, но изключително изчистена и стремяща се към ненатрапване. Тесния продълговат обем със системата от рампи е остъклен и обрамчен от дете страни от плътни гладки плоскости. Фасадата откъм площада бива завършена  симетрично от двете страни с по една ос от историческата интерпретация, което показва едновременно двете страни на контраста. Разчитам на прозрачността и визуалната лекота на стъклото, но същевременно и на динамичния ефект, който може да се създаде при отразяване на небето и околната застройка, а плътните плоскости биха могли да се използват за прожекции в градското пространство и също да допринесат за създаването на динамика в образа. 

С представения проект целя да демонстрирам както интереса си към историческото архитектурно наследство, така и възможностите ми да анализирам и решавам комплексно множество проблеми и въпроси от най-разнообразен характер в сложната градска среда, но също и по отношение на конкретната сграда. Осмисляйки на концептуално ниво задачата смятам, че съм в състояние да предложа ясно и убедително решение на различните нейни аспекти: Градско пространствени, социо-културни, функционални и да изградя обем със съвременен архитектурен образ в единство с историческа визия.

 

Автор


Деляна Кирoва