Проект 78: Социален център

Димитър Панов, НБУ, София


за проекта


Темата на работата е социален център за хора с физически увреждания. Разработена е сграда, състояща се от две тела - със спортна и с административна функция, ситуирана в гр. София - в близост до зоологическата градина.
При проучване на темата за сгради, отредени за ползване от хора с увреждания, се срещат множество добри примери с различни функции и мащаби, и добра архитектура. Из примерите се появяват спортни зали, социални центрове, клиники за рехабилитация, обществени сгради с административни дейности и смесени.
Както всяка организация или прослойка се нуждае от седалище, така и определени групи от хора със специални нужди имат потребност от своето място, пригодено за тях. Разработената сграда дава възможност на хора в неравностойно положение да работят и да водят социален живот в среда, съобразена с техните нужди.
Разполагането на такава сграда трябва да се съобрази с транспортните комуникации, натовареността на района, градоустройствената зона, съществуващото и проектното застрояване в околността.
Избраният терен се намира в южната част на София, в близост до зоопарка и бул. Черни Връх. До него има метростанция и на северната улична регулация е предвидена автобусна спирка (по справка от нанесен ОУП в http://www.gis-sofia.bg/ ). Подбраното място се намира в зона с много съществуваща, висока растителност и бъдещ парк през улицата на източната регулация. Теренът лежи върху две градоустройствени зони – Смф в северната си част и Жс в южната, което е фактор при разполагането на ниското тяло в южната част на терена, а високото - в северната. Така разположена сградата съответства на градоустройственото планиране. Теренът предлага добра комуникация, локация с не висока интензивност на застрояване и съществуване на сградата в непосредствена близост до бъдещ парк.
Сградата е с разгъната застроена площ 22 700m2 и 8 000m2 застроена, съдържа две основни функции: спорна и административна.
Спортната част предлага фитнес , плувен басейн, басейн за рехабилитации, спа център с част за лечебни масажи, закрита писта за бягане, универсална спорна зала с височина 11,5 метра, тенис на маса, стени за катерене и кафене с тераса. Административната част е с голямо фоайе , вътрешен двор с кафе и рецепции. Предвидени са офиси с различни площи, кухни , стай за игри, конферентни зали и висящи стай за почивка.
При планирането на тази среда са взети предвид мерките за достъпна среда от Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.). За осигуряване на нормална експлоатация помещенията и комуникациите са оразмерявани за ползването им от хора с инвалидни столове, предоставяйки възможност за свободно движение и добри условия за работа и спорт. Предвидени са парапети с двойни ръкохватки, съответстващи на изискванията от Наредба №4. Всички рампи в сградата са съобразени с действащите нормативи и са с наклони ненадвишаващи допустимите, предвидени са хоризонтални площадки за почивка на изискуемите разстояния. За улеснение на хората с нарушено зрение са разположени тактилни настилки по подовете, маркиращи магистралните комуникации в сградата; предвидена е аудиосистема пред входовете на помещенията, известяваща местоположението в сградата, при поискване от посетителя. Проекцията на осветителните тела по коридорите изцяло съвпада с положените тактилни настилки, така при нарушено зрение освен с релефа и цвета на настилката ,посетителят може да се ориентира и по светлината. За ползвателите със слухови увреждания са предвидени указателни табели и табла. Всички пешеходни входове на сградата са на ниво терен и са достъпни без нужда от рампи и стълбища.
Сградата е решена на едно подземно и две надземни нива за спортната част, и подземно ниво с четири надземни за административната част. Вертикалните комуникации са изпълнени със стълби, асансьори и рампи.
Функционалните единици в спортната част са разположени както следва :
Сутерен
-Плувен басейн
-Басейн за рехабилитация
-Съблекални
-Спа център със зона за масажи -Лекарски кабинет
-Сервизни помещения
Партер
- Фитнес
- Съблекални фитнес
- Универсална спорна зала
- Съблекални спорна зала
- Зона със стени за катерене
Първи етаж
- Закрита писа за бягане
- Кафене
- Администрация
- Зона за тенис на маса
Функционалните единици в административната част са разположени както следва :
Сутерен
- Подземен паркинг
- Сервизни помещения
Партер
- Вътрешен двор
- Рецепции
- Кафе
- Офиси
- Кухни
- Стаи за игри
- Заседателни зали
- Първи, втори, трети и четвърти етаж
- Офиси
- Кухни
- Стаи за игри
- Заседателни зали
Конструкцията на сградата е предвидена от стоманобетон. Покривът на спортната зала е с метална пространствено прътова конструкция. Обектът е предвиден с фасада „двойна кожа“. Всички обеми са оградени със структурна фасада с прозрачни стъклени панели и частично покрити от втори ред панели. „Втората“ фасада е предвидена от “Corten”(ламарина устойчива на атмосферните условия) и е окачена на допълнителна външна конструкция, подробно показана в графичната част.
Формообразуването на сградата произлиза от интерпретация на връзки между трите основни групи увреждания и характерни за тях начини за адаптиране.
Основният силует на сградата от изток и от запад кореспондира със знакът за думата „надежда“, от жестомимичния език на хората с увреден слух или говор. Тази интерпретация е подчертана с покриването на тази част от сградата с допълнителна обшивка от фасадни панели. Втората фасада е съставена от метални панели перфорирани с кръгли отвори, кореспондиращи с Брайловата азбука, която незрящите хора използват. Партерът на сградата е оставен с непокрита окачена фасада, с високо рефлективно стъкло, така в долната част на сградата ще се отразява заобикалящата я среда и ще се придаде усещане за минимална опора, поддържаща голям обем.
Наличието на такъв тип сграда в София ще предостави много нови възможности за хората в неравностойно положение, освен спорт и работа в такава среда, ще могат да се развият много социални контакти и дейности. Наличието на пространства и помещения, пригодени за хора със специални нужди, не прави средата неподходяща за хора без такива. Повечето от дейностите, развивани в бизнес центровете, могат да се изпълняват и от хора с увреждания. Услуги от тип кол център, техническа поддръжка, дизайн, уеб разработки, създаване на софтуер и др. са напълно изпълними в тази среда и с тези хора.

Автор


Димитър Панов