Проект 89: Обновяване на Джунглата

Даниел Радай, Петър Живков, Ангел Бондов и Тодор Кесаровски, УАСГ, София


за проекта


На 27.04.17 бе организирана дизайн работилница / кръгла маса, в която около 20 студенти взеха участие. Самото събитие се проведе във въпросната градинка, обект на идейния конкурс: „Проект за обновявяне на парково пространство зад Стопанския факултет“.

Изображение1: Обхват и местоположение на пространството

Чрез подобни мероприятия ние от сдружение |Не|Формално искаме да експериментираме как подобни идейни конкурси могат директно да работят и като ‘placemaking’ инициативи чрез въвличането на местните, ежедневни ползватели. Това само по себе си акцентира върху създаването на място вместо създаването на дизайн.

Съвсем естествено най-значителната група потребители на парковото пространство зад Стопанския и Философския факултети на СУ са самите студенти. Поради тази причина ние организирахме целенасочена работилница / кръгла маса, чрез която заедно да обсъдим, разработим и очертаем обща визия за обновяването на пространството. Нещо повече, чрез ангажиране на основната група бъдещи ползватели на пространството (студентите) по време на дизайн процеса и изграждането на самото място, нашата амбиция е да улесним припознаването на една евентуална интервенция. Базирайки се на нашата практика, това би се отразило положително върху начина, по който студентите ще ползват и се грижат за пространството след това.

Изображение2: Снимка на "кръглата маса" и студентите взели участие в нея

В интерес на истината самите студенти не бяха чули нищо относно вървящия идеен конкурс, който със сигурност предизвика голям интерес сред тях. Проведено в неформална обстановка, събитието медиираше около оценка на моментното състояние на пространството, възможностите за бъдещо дизайн / функционално облагородяване и потенциали за създаването на работещи (бизнес) модели за неговата дълготрайна подръжка и ползване. В този си формат и чрез провеждане на специално подготвената ‘place game’ студентите се фокусираха върху следните основни теми.

1.  Зеленината и потенциалът за малък градски оазис

Според доминиращата част от участниците най-големият плюс на въпросното пространство е богата зеленина. Това има позитивен ефект върху микроклимата и е основният потенциал, върху който пространството би могло да бъде надградено и привлича бъдещи ползватели. Естествената сянка от растителността в градинката образува също благоприятна среда за отдих през горещите летни дни.

-> Според студентите създаването и поддръжката на тревни пространства, които са подходящи за сядане и отдих, ще бъде само по себе си достатъчна предпоставка за по-интензивно ползване на пространството.

2.  Прякорът “Джунглата” и проблемите с поддръжката и сигурността

Изображение3: 360 градусова снимка на пространството

Все пак, в този ред на мисли бяха идентифицирани основните проблеми и заплахи относно бъдещи интервенции. Голям е проблемът със специализираната поддръжка на градината. Липсата на реална такава е довела до нейното занемаряване и придобиването на нейния прякор сред студентите - “Джунглата”.

Поддръжката и неприветливият вид на пространството бяха определени като най-големият проблем, пречещ на градинката да привлича (множество) ползватели. Допълнителен принос за намаляване ползването на пространството е и лошата сигурност (особено в късните часове на деня и нощта). Липсата на каквото и да е осветление и ползватели по това време на денонощието превръща въпросната градинка като абсолютен пространствен ‘градски тумор’ поне в половината от денонощието.

Не се спести и критиката на студентите към състоянието на тротоарите около сградите на факултетите. Тяхната лоша поддръжка водила на няколко пъти до изкълчени глезени и травми. А образуването на поледица през зимата дори и до охлузвания и натъртвания след падане.

-> Освен моментното облагородяване относно тези два проблема беше отбелязано, че необходимо да се разработят модели, чрез които те да бъдат ефективно решавани и в дългосрочен план; тоест трайни модели, които ефективно и икономично да решават проблемите с поддръжката и сигурността дори и години след осъществяване на облагородяването. Беше стигнато до извода, че е необходимо да се разработи балансиран модел на споделена отговорност относно подръжката на градината между общината, СУ, местните собственици и самите студенти. Подобен модел би представлявал комбинация от професионална подръжка (отделни зони от пространството се поддържат и в момента) и неформална поддръжка - сезонно (или два пъти в годината) организаране на цялостно почистване от самите студенти. Последното би рефлектирало и върху начина, по който самите студенти ще третират градината като ползватели.

-> Като вариация на по-горе споменатия вариант се обсъди и възможност за частнично или временно въвличане на бизнеса в живота на градинката.  Комерсиализиране на територията чрез осигуряване на места за щандове (food trucks / fresh bars и т.н.) би могъл да бъде един гъвкав инструмент за привличане на инвестиции. Или казано по друг начин, финансовите приходи от наемите на площите биха могли да се използват за поддръжка / облагородяване на пространството.  

-> Осветление и дори професионална охрана на пространството през вечерите също бяха дискутирани като аспекти за поддържане качеството на средата.

3.  Спорт

Като младежи в доста активна възраст студентите / участници в работилницата не оставиха настрани и въпроса относно интегриране на спортни елементи в градината. Структури като лостове за фитнес тренировки, тенис маса и дори баскетболен кош бяха посочени като елементи, които биха били идеални за оживяване на пространството. Още повече, микроклиматът в градината е изключително благоприятен за практикуване на физически дейности и активен отдих.

4.  Социален контакт, отдих и още нещо

Освен активния отдих, беше засегната и темата за други видове отдих, които освен всичко друго и да предоставят възможност за завързване на социални контакти между студентите от различните факултети, местните жители и бизнеса. Участниците в работилницата отбелязаха, че студентите от различните факултети рядко контактуват по между си и още по-малко с другите видове обитатели (работещи / жители) в квартала. Те отдават това на факта, че няма общо физическо пространство, което да обедини всички обитатели в квартала. В техните очи въпросната градина притежава потенциала да се превърне в обединяващо пространство за много видове ползватели, ако се облагороди. Това може да рефлектира позитивно и върху социалните среда в квартала.

-> Като реална възможност бе обсъдена идеята различни събития от културния / социалния календар на факултетите на СУ да се провеждат във въпросното пространство. Това би могло да включва и промо събития на различни компании сред студентите, място за дебати и обсъждания и дори концерти, организирани от самите студенти (студентите от музикалната специалност на СУ са много дейни в демонстрирането на техните таланти, както разбрахме от техни колеги).

-> Доминиращата част от участниците в работилницата се обединиха в подкрепа на идеята да бъде създаден обществен хол в градината, който би могъл да функционира като събирателно социално и рекреативно пространство.

В заключение можем да кажем, че въвличането на потребителското мислене още в началото на проекта е от голямо значение за неговия краен резултат. Събраната информация от работилницата ни даде ценни отправни точки, на които да базираме дизайна си. Също така образуването на диалог със заинтересованите страни в проекта и търсенето на допълнителна обратна връзка от тях е рядко срещан подход в ръководенето на проекти за публично пространство в България. Но ние от сдружение |Не|Формално твърдо вярваме, че това е правилният подход.

Автор


Даниел Радай, Петър Живков, Ангел Бондов и Тодор Кесаровски