Проект 90: Проектиране на паркова среда

Глория Бутева, Лесотехнически университет, София


за проекта


Отдихът е важна част от ежедневието на човек и е предпоставка за неговото пълноценно съществуване. Научно-изследователската дейност е много важна, но понякога тя води до затормозяване, натрупване на умора, стрес. Един от начините за намаляване на това напрежение, е именно изграждане на такава среда, в която човек да изпита истинска релаксация, най-вече на ума и на тялото си.
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
 
Целта на проекта е да се създаде една достъпна и устойчива среда за ежедневена почивка, работни беседи, упражнения и лекции, спорт и хранене на открито. Проектът предполага постигане на мултифункционална среда , чрез изграждане и оформяне на:
1. Нови места за краткотраен отдих.
2. Атрактивни места за развлечение, превърнати в притегателен център, достъпен за всички учащи в района и извън него.
3. Запазване на съществуващата декоративна растителност и внасяне на нова.
4. Създаване на съвременн паркова среда, с възможност за различни дейности, съобразени с нуждите на местната общност.
5. Провокиране на активни спортни занимания на открито.
 
ИДЕЕН ПРОЕКТ
 
Разработката на проекта се придържа, към идеята на съществуващата композиция и е съобразен с наличната електроинсталация за улично и парково осветление. Предвижда се разширяване на алеите и оформяне на нови площадни места. Проектиран е нов централен вход към парковата среда, който е естествено продължение на югозападната част ул. „Акад. Ростислав Каишев“, снабден с паркинг за велосипеди. Централните алеи ще са със ширина 6 м, което ще позволява излагането на различни композции и изграждането на временни изложби. Не се предвижда промяна на паркоместата за автомобили.
 
АЛЕЙНА МРЕЖА
 
Плановата композиция е решена в смесен тип, като доминантен е геометричният. С оглед на основните човекопотоци, са проектирани алейните комуникации.
Ланд. Арх. Глория Бутева
Паркова среда зад стопански факултет на СУ „Климент Охридски“
Територията на парка се пресича от главни и второстепенни алеи. Целта на това пресичне е обособяване на разчупени и нестандартни пространства за почивка, и развлечения. Прокетирани са две второстепенни алеи в пейзажен стил, от дървена настилка, които да улесняват преминаването на посетителите в югоизточната част на парка.
Наличието на бързи, транзитни преминавания дава възможност, за постигане на ясно и изчистено композиционно решение на алейната мрежа.
 
ДЕНДРОЛОГИЯ
 
Обемно-пространствената композиция на съществуващата растителност е допълнена и оформена, предимно с дървета и храсти със силно изразен декоративен ефект. Така са осигурени акценти и преминаване през открити и закрити пространства, което осигурява динамиката на композицията. Предвидени са и дървесно-храстови масиви, които да изолират местата за отдих.
В централните части са открити пространства с цел запазване на усещането за простор.
Предвидени са дървесно-храстови групи на няколко места, които подчертават композиционното решение и архитектурните елементи.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
В процеса на развитие човек формира определени изисквания към средата, в която живее. Увеличаващата се урбанизация, създава една “нова среда”, твърде различна от естествената, поради което се налага особено внимание към проблема на взаимодействието между природата и модерното общество.
Обгрижването и възраждането на зелените площти са един от възможните начини за повишаване на качеството на живот и балансиране на обществените и природни взаимодействия.

Автор


Глория Бутева

Специалност: Ландшафтна архитектура