Проект 92: Геометричен стил

Златина Христова и Паола Станева, Лесотехнически университет, София


за проекта


Новата композиция на парковото пространство е решена в геометричен стил. Запазва се голяма част от съществуващата растителност, като се предвиждат санитарни мероприятия, както и внасянето на декоративна растителност по периферията на съществуващите масиви. Оформят се малки открити пространства, които да осигуряват живописни гледки и паркови перспективи. При обособяването на зоните за паркиране са взети под внимание обособилите  се паркоместа, като са вписани хармонично, без да разкъсват на отделни елементи настоящото проектно решение.

В централната част се обособяват три площадни пространства, които са ситуирани на местата на съществуващи уширения от старата алейна мрежа. Изградената главна, второстепенна и третостепенна алейна мрежа осигурява връзка между заобикалящите структури. В средното по големина площадно пространство, както и цялата дължина на алеята която започва от “НАПОО” се предвижда свободно пространство за поставяне на временни инсталации и щандове.      

Новата визия на парка предлага различни възможности за спорт - игра на карти, шах, топка, федербал и тенис на маса. Визията на всички мебели е  тематична, продиктувана от символите на писмеността и царицата на природата, пчелата. На няколко места са предвидени беседки, които да позволяват на ползвателите да общуват, работят или да се хранят сред природата. Зад някои от пейките е предвидено монтирането на тематични перголи с увивна растителност.

Непосредствено до входовете на стопанския и философския факултети, както и до входа на парка заключен между тях се разполагат велостойки за общо 40 велосипеда. Точно там се предвижда да бъде разположено табло за обяви, където посетителите ще могат да се информират за новостите в културните и образователни мероприятия. 

Такива табла са предвидени и на стените на амфитеатъра, който е разположен в  западния край на парка. Проектирана е  полузакрита сцена, която да предоставя възможност за различни дискусии и лекции, масови събития и учене на открито. Местата за сядане са разположени на три нива, а връзката между нивата се осигурява от няколко стъпала. Общата височина на съоръжението е 1,20м. Това спомага за хармоничното му вписване в околния пейзаж.

Автор


Златина Христова и Паола Станева

Специалност: Ландшафтна архитектура