Проект 98: МОБИЛНОСТ И ЕЖЕДНЕВНИ ТРУДОВИ МИГРАЦИИ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНИЯ УРБАНИСТИЧЕН АРЕАЛ НА ГРАД ПЛОВДИВ

Антонина Цанкова, УАСГ, София


за проекта


МОБИЛНОСТ И ЕЖЕДНЕВНИ ТРУДОВИ МИГРАЦИИ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНИЯ УРБАНИСТИЧЕН АРЕАЛ НА ГРАД ПЛОВДИВ

РЕЗЮМЕ

Темата за ежедневните трудови пътувания е от значение не само за обхвата на конкретната територия – региона около град Пловдив, а и на национално и световно ниво. В днешно време изминаваните разстояния до работното място стават все по-големи, а това  от своя страна допринася за нарастване на шумовото замърсяване, замърсяването на въздуха и концентрацията на трафик в градовете, следователно и удължаване на времето за пътуване.

В този ред на мисли, би било целесъобразно да управляваме ежедневните трудови миграции и по-конкретно да се създават благоприятни условия за населението да стига до работното си място по възможно най-бързия и екологичен начин.

Настоящият проект представлява разработка, осъществена на пет етапа: теоретичен анализ, пространствени анализи, анализ на определени от екипа направления, по които се движат пътникопотоците във функционалния ареал на град Пловдив, концепция и детайли. След проведеното проучване са дадени предложения за конкретни зони, в които да се извършат намеси за подобряване на условията на придвижване. Въз основа на направените заключения за съществуващото положение и проекти за територията, са изведени две възможности за концепция:

1. Развитие на автомобилната инфраструктура;

2. Концепция за развитие на крайградска железница;

В последствие е избрана втория вариант като по-ефективен и екологичен и е изработена карта с набелязани приоритетни направления, по които да се реализира SBAHN-а и местоположението на съществуващите и предвидени спирки.

Изборът на зони за детайлни разработки е предопределен от броя на пътуващите към конкретните производствени зони и значимостта на предприятията , разположени в тях . Два от детайлите са за интермодални центрове на територията на града – Централна жп гара и Автогара Север.

Ключовите детайли наблягат най-вече на пешеходната и на велосипедната достъпност съответно до зоните за труд и до гарите. Показани са възможни решения за по-добра интеграция между различните видове транспорт и по този начин ще се постигне главната цел на проекта, а именно да се подобрят условията за ежедневните трудови пътувания на живущите в изследваната територия. 

Автор


Иоана Петрова, Ели Начкова, Станимира Николова, Антонина Цанкова