Проект 86: Дом на културата

Стефан Александров, ВСУ“Любен Каравелов“, София


за проекта


Курсовият проект на тема “Културен дом” е разработен на отредения за целта урегулиран поземлен имот /УПИ/- VІІІ-1013, квартал 50, местност- Голям градски център /ГГЦ/, Зона В-17, район Сердика, София. Отреденият имот е ъглов и поради това ситуацията е решена като главния вход е ориентиран към кръстовището. Пред главния вход е предвидено площадно пространство, което да поема човекопотоците преди началото и след края на представленията/ събитията в Културния дом. Сградата е решена на 1 подземно и 1 наземно ниво, като над входното фоайе е разположено частично второ ниво.
Предвидени са външни кътове за ползване от служителите в администрацията на Културния дом, както и външни маси за лятно ползване от кафенето.
Заложени са 7 паркоместа на кота терен и 43 в подземен паркинг под очертанията на самата сграда- общ капацитет от 50 паркоместа с осигурено достъпна среда. Човекопотоците към Културния дом и към кафенето в него са отделени от потоците на коли към подземния паркинг и потоците от товарни коли към склада за сцената.
В подземието, освен паркоместа, се намират и складови помещения, помещение за охраната, технически помещения и склад за кафенето, от където се извършва и зареждането му.
На наземното ниво централно е разположена главната амфиетрална зала. Пред нея е входното фоайе, в което е разположен гардероб, в който се продават и билети. В съседство са разположени изложбени площи и детски кът. Там е позиционирана и вертикалната комуникация. До главната зала е разположена по- малка зала с равен под и със склад за столове. Симетрично от другата страна е решено кафенето. От другата страна на главната зала са разположени администрацията, зоната за артисти и декор, до които няма достъп за външни лица.
Над фоайето е развито частично второ ниво с изложбени площи и помещения за симултативен превод и контрол на осветлението и аудио озвучаването на амфитеатралната зала.
Конструктивно сграда е решена със стоманобетонни черупки. Над кота 0.00 са използвани черупки с положителна и отрицателна гаусова кривина, докато под кота 0.00 са използвани черупки с нулева гаусова кривина (главната образувателна в едното направление е права линия). Черупките предлагат оптимална работа на материала, с което се постига покриване на големи отвори с малко напречно сечение- така се намалява и масата на конструкцията, което е благоприятно за нейното сеизмично поведение. Недостатъци на тези конструкции са- усложнено кофриране при монолитно строителство или сложни връзки на панелите при панелно строителство.

Автор


Стефан Александров

Специалност: Архитектура