АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Тереза Жекова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът представя разработка за гимназия с преподаване на английски език. Основна идея е  за училището не само като място за преподаване, както е традиционната и позната у нас схема, но и като място за общуване, самоусъвършенстване, заздравяване на връзката ученик-ученик и ученик-учител. Целта е да се създаде пространство, което стимулира свободното общуване, придобиването  на знания, работата в екип и възпитаването на определен тип съзнание у учениците, т.е те сами да търсят нови знания и да осъзнават нуждата от тях.

    Това се постига чрез разбиване на бариерата в общуването между звената в процеса и чрез различна обстановка,която да стимулира прекарването на време в училището не само в задължителните часове. Намалява се борят на учениците.Премах- ват се и физическите бариери на подходящите места. Библиотеката, кафенето, залата за изкуства и амфитеатърът се свързват в едно общо пространство, към което могат да прелеят. Освен с тях, то е и визуално свързано с физкултурния салон и парка и е място за изкуство, изложби, четене, индивидуална и екипна работа и почивка.

    На горните етажи също се търсят подобни пространства, основно в покривите на залите. Там се оформят  ниши за почивка и за работа.

    Специфичната насоченост на гимназията се изразява и в образа й. Южната фасада, където са разположени стаите по английски език е изцяло остъклена с двуетажни кубове, където се провеждат занятията. Северната фасада, за разлика от южната, е статична и не толкова пластична. В нея са разположени помещенията по биология, физика, химия и компютърни науки, които се нуждаят от ориентиране на север. На последните две нива покривът придобива силует, който удовлетворява две основни изисквания. Едното е за ориентирането на класните стаи по хуманитарни науки не на север, а другото – за създаване на определена атмосфера в интериора.

    При влизането от главния вход има амфитеатър, който се използва за сядане,прекарване на свободно време и т.н.,а в определени случаи и за презентации. Във втория случай, за да се обособи пространството, се използва само второстепенният вход.

    Основни цели на проекта са създаването на обект с облик, който да се вписва хармонично в средата и да удовлетворява нуждите на учебното заведение, и създаването на среда, която да превърне образованието в креативен процес  и която да формира личности със знания и отношение.

Автор


Тереза Жекова

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-а