Проект 4: ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО - ЖК. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН

., ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София


за проекта


Разработваната територия се намира в град София, жк. Експериментален, на север граничи с НПЗ Изток, на изток с квартал Горубляне, южната граница е с ул.“ Околовръстен път“, а на запад с жк. Младост 4.

      Обхватът на разработката е 110 хектара, при които прилагаме първа регулация по чл. 16 от Закон за устройство на територията. Изследвали сме собствеността на имотите, като за всеки един от тях е приложена първа регулация ( от площта на всеки един имот са иззети 25% от площта за инфраструктура, в замяна на което всеки собственик получава урегулиран поземлен имот). 

    Основната ни концепция е да създадем приятна градска структура, обединяваща рекреационни, жилищни и обществени функции. Съобразявайки се с Общия устройствен план на град София, запазваме основните комуникации свързващи ул. „ Околовръстен път“ и бул. „ Цариградско  шосе“ и другата главна улична артерия свързваща жк. Младост 4 с квартал Горубляне.

    Съобразяваме се с навлизащите в територията зелени клинове, като добавяме и нови с цел постигане на повече зелени пространства и места за рекреация, в тях се осъществяват основните пешеходни подходи свързващи различните територии. В обхвата на разработката създаваме два центъра- културен и административен. Културният център е съставен от детска градина, училище и обединяващ ги, чрез пешеходна улица – културно образователен център. Културно-образователният център е съставен от Библиотека, Галерия, Многофункционална зала, Кафене, Администрация, арт работилници за различните възрастови групи, зали за обучение и покривни градини. Обединяващото между отделните видове сгради са съвременните материали, покривните градини и озеленените фасади. Мащабът им е съобразен спрямо околното застрояване и възприятието на децата. Административният център се намира в непосредствена близост до ул. „ Околовръстен път“, като в него са разположени Търговски център, Административни сгради в близост до тях хотел със СПА център и зони за отдих и рекреация. Разполагаме защитно озеленяване в южната част на административния център, което служи за намаляването на въздушния шум и повишаване на комфорта на обитаване на отделните типове сгради. В жилищните територии разполагаме три типа застрояване еднофамилни сгради, редови сгради и секционни сгради. Еднофамилните сгради са с РЗП 200м2 , 619 броя като в тях се помещават 3 714 жители, редовите сгради са с РЗП 160 м2 , 228 броя и 1368 жители, секционни сгради – 101 броя, жилищни единици- 1111 и 4444 броя жители. Градският транспорт обслужва цялата разработвана територия, спирките са съобразени спрямо обществените центрове, като са спазени минималните радиуси на обслужване от 400 м.

Автор


ЙОАННА БОЙЧЕВА, ГЕРГАНА ПЕТКОВА, МЕЛАНИ КАЧАРОВА

Година на обучение: 2014 -2020