Проект 6: КРЕМИКОВЦИ 2025

ИДЕЕН ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ, УАСГ, София


за проекта


 

_КРЕМИКОВЦИ 2025_

ИДЕЕН ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ

 

СИТУАЦИЯ:
Землището на бившия металургичен комбинат „Кремиковци“.

Към настоящия момент представлява нарушена територия асоциираща се с негативно настроение сред голяма част от обществото.
 

КОНЦЕПЦИЯ:

Изграждане на технологичен и бизнес инкубатор с модерна, съвременна и устойчива среда, осигуряваща подходяща инфраструктура за развитието на широк спектър от високотехнологични чисти производства. Освен пряко свързаните с производството сгради в комплекса се предвиждат различни по характер спомагателни, обслужващи, жилищни и рекреационни площи, които дават възможност на града да работи като самостоятелен организъм. Сред основните задачи е създаването на мащабни паркови пространства, с обособени места за големи и малкпи групови мероприятия.

Водеща идея на проекта е облгородяването на иначе непрвивлекателния район на бившия металурчгичен комбинат, запазвайки характера на зоната като отредена за производствени процеси.

 

 

АРХИТЕКТУРНО И ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ:

Входът в комплекса запазва мястото си спрямо досегашния при с.Ботунец, като по този начин се свързва ефективно с изградената пътна транспортна мрежа. Освен автомобилен, проектът предвижда да се запазят части от трасето на съществуващата железопътна мрежа, която да осигури алтернативен достъп за хора и стоки.

В градоустройствено отношение комплексът се развива около условно обособено централно ядро, в ос с входа, маркирано от многофункционална сграда, помещаваща основни административни и търговски площи. Същата се характеризира с голяма височина което цели да я превърне в основен ориентир и отправна точка за комплекса. Симетрично около нея проекта предвижда разполагането на основните движещи производството сгради. Един от смисловите разделители на територията се явява трасето на железопътния транспорт, което повтаря траекторията на съществуващия към момента път. На север от него в комплексът се развиват серия от различни по функция сгради, като преобладаваща насока за техния характер е развиването на научно-изследователската дейност. Същата зона се характеризира с силно развита комуникационна обвързаност, наличие на площни открити и закрити експериментални бази. Предвижданите в комплекса сгради за учебни и здравни заведения са предпоставка за образуването на своеобразна симбиоза между тех парка и академичните институции. В източната част на кампуса при с.Яна е отредена зона със сгради за многофамилно жилищно обитаване, осигурени с обслужващи, спортни, рекреационни и културни площи. В западанта условно отделена от площта на тех парка зона се предвижда изграждането на фотоволтаичен парк, който да осигури известна енергийна независимост на комплекса. В непосредствена близост до главния вход към кампуса се разполага зона за изложбени и търговски площи.

 

 

ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА:

Предвижда се новопроектирания тех парк да бъде свързан със системата на градския транспорт, както и обособяването на самостоятелна вътрешна за комплекса линия, която да гарантира бърза комуникационна връзка с ключови за зоната локации.

Всички пътни артерии се харакризират с достатъчна широчина за да осигурят спокойното и безконфликтно придвижване със средства от различни характери, като се отделя особено значение на пешеходните и вело алеи, както и разполагането на зарядни станции за електромобили.

В централна за комплекса локация се предвижда изграждането на сточна и пътническа ЖП гари, които да се включат към изградената мрежата с редовни превози.


Автор


Антон Димитров и Шабан Себахтин Шабан