Проект 9: Проект за развитие на ж.к. "Експериментален", гр. София

., УАСГ, София


за проекта


Едната е кв. Горубляне, със свята надребнена структура и преобладаващо ниско застрояване, а втората – кв. Младост, с преобладаващо по-големи имоти, по-високо застрояване и достъпните за обществото междублокови пространства. Височината на застрояване подчертава преходния характер на проектната зоната и я маркира като връзка между две различни по характер и обитаване зони

Непосредствената близост до природен парк “Витоша” и язовир “Панчарево”, предоставя отлична възможност за обвързване със столичната зелена система, а денивелацията, комбинирана с разположението в полите на Витоша, създават потенциал за разкриване на внушителни погледи към планината и градския център.

Ж.к. Експериментален се вписва добре в основната столична комуникационна схема. Близостта до множество бизнес зони и добрата комуникация с административния център, летището, автомагистралите и европейските транспортни коридори правят квартала привлекателен със своята комуникативност и същевременна отдалеченост от забързаното градско ежедневие.

Допълнително чрез изграждането на подходящи преходи (подлези/пасарелки) пешеходната и велосипедната достъпност могат да бъдат решени по един съвременен и ефективен начин, превръщайки проектната зона в преходен елемент между градската структура и извънградските възможности за рекреация.

Главната комуникационна структура се базира на основните подходи към зоната. Надлъжната ос се оформя като един ясно изявен гръбнак, свързващ подхода от зоната към бул. „Цариградско шосе“ и Околовръстния път, докато напречната ос осъществява връзката между кв. „Горубляне“ и кв. „Младост“.

Основното обществено обслужване на зоната е разположено между пресечната точка на двете основни комуникации и изградената връзка с Околовръстния път, като главният център е ситуиран на тази пресечна точка. Жилищните квартали са разположени около обществената зона. Парковите зони изграждат естествен буфер между проектната зона и прилежащите жилищни квартали.

Схемите за визуална достъпност илюстрирарат как предложеното застрояване предоставя лесни връзки с основните направления в зоната, както и със парковата среда на изток и запад. Освен подчертаването на тези направления и подходи, се предлагат по-интимни пространства за рекреация в кварталите с преобладаващо комплексно обслужване, което да контрастира на пространствата с преобладаващо обществено обслужване по мащаб и възприятие.

Растителността има за цел концептуално да покаже как различните пространства могат да бъдат йерархизирани и степенувани средства допълващи застрояването, които влияят на усещането за мащаб и размер на пространствата. 

Подчертани са основни направления и пространства, оставяйки тяхната по-висока визуална достъпност и натовареност, както и допълнително отделяне на други пространства, с цел обособяването им като по-интимни, с преобладаващо рекреационна функция.

Автор


Христо Христов и Мартин Митков

Година на обучение: 2014-2020