Проект 13:Пространства за култура в центъра на София

., УАСГ, София


за проекта


Проблемите на града са безбройни и безкрайни, а сблъсъкът им в центъра на София е непреодолим вече няколко десетилетия. Но както казва Максим Горки „Процеса на развитието на културата е процес на преодоляване на трудностите.“

Пространства за култура не могат да се правят без култура. За това и настоящата разработка започва с кратък исторически преглед на града и очертаване на териториални граници. Разгледани са възлови сгради и пространства в столичната централна част в исторически аспект. Набелязани са конкретни проблеми, обект на решение с настоящата разработка и широк набор от цели, които да бъдат постигнати от проектното решение.

ПРОБЛЕМИ

 • Трудно-достъпна среда
 • Неподходящо разполагане на малки обекти (контейнери и др.)
 • Разбити тротоарни настилки
 • Липса на непрекъснатост и и интегрираност на на пространствата
 • Неразкрита архелология
 • Организация на движението-пешеходно, автомобилно и обществено

ЦЕЛИ

 • Да се интегрират и обогатят съществуващите културни функции
 • Да се създадат многофункционални градски пространства, наситени с културни дейности, в които активно да участват елементите на архитектурното и археологическото наледство
 • Задоволяване потребностите на жителите на гр. София чрез създаване на благоприятна среда за обитаване, труд, отдих и обществено обслужване
 • Задоволяване потребностите на гостите на гр. София от страната и чужбина чрез създа-ване на достъпна информативно, интересна и безопасна градска среда
 • Опазване и съхраняване на недвижимото и нематериалното културно наследство, както и използването му за целите на устойчивото икономическо развитие
 • Опазване и подобряване качеството на компонентите на околната среда
 • Защита и поддържане на баланс в биологичното разнообразие, както и използването и развитието му с цел – създаване на по-качествена градска среда
 • Да се намерят решения за съвместяване на всички видове движение и осигуряване на безпрепятственото и безопасното преминаване на пешеходци и велосипедисти
 • Да се осигури достъп до обществените пространства и услуги на всички жители и гости на града, независимо от пол, възраст, етнос, религия, финансова обезпеченост и здраво-словно състояние
 • Да се подобри качеството и визуалното състояние на околната среда чрез паркоустроява-не, благоустрояване, градско обзавеждане, система за сметосъбиране, ефективно и ико-номично използване на енергийните и водните ресурси и др.
 • Да се подчертае природното богатство и исторически дух чрез елементи на градския ди-зайн
 • Да се оживи територията чрез осигуряване на пространствена възможност за провеждане на културни, спортни и социални мероприятия.

Анализирани са актуални проблеми:  транспортна система на града – автомобилен и обществен транспорт, пешеходни зони, велосипедно движение, сгради – паметници на културата.  Определени са  конфликтни зони с проблемно съвместяване на видовете транспорт и пешеходно придвижване.

Чрез подчертаване на сградите на висшите учебни заведения, образованието е определено като основополагаща функция за културния живот. Така, разработката на зоната наситена със сградите на Софийски университет, Национална библиотека, Национална художествена академия, Национална галерия – Квадрат 500 се явява естествено продължение на проекта.

За връзката на избраната територия с града допринася метростанция Софийски университет Св. Климент Охридски, която са явява своеобразен вход за целия културен комплекс на подземно ниво. Многообразието от функции и обвързаноста на подземно и наземно ниво спомагат за превръщането му в притегателен център от първостепенно значение.

Структурирана система от открити пешеходни пространства на ниво терен с ранообразна функционална ориентираност, отчетени оси на движение, подчертани връзки между различните обекти са основна част от разработката на проекта.

Предлага се разширяване на съществуващите сгради за осигуряване на така необходимото подземно паркиране в централната част.

Разработената сграда за нов корпус на Национална художествена галерия представлява минимална намеса в съществуващата среда и осигуряване на функционални и визуални връзки.

Автор


Милена Александрова

Месторабота: TimberTech ltd.