Проект 14: РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ИЗТОЧНОТО КРАЙБРЕЖИЕ, гр.Мумбай, Индия

., УАСГ, София


за проекта


Мумбай е град в Западна Индия, център на щата Махаращра. Градът служи като икономически център на Индия.
 ПРОБЛЕМАТИКА на проекта:
         Източното крайбрежие на Мумбай е ивица с дължина около 18км., част от която попада в зоната на бившето товарно пристанище. Пристанището на Мумбай е използвано още от времето на британските и португалските колонизатори. През последните десетилетия Мумбай претърпява сериозни промени в индустрията- от производство към сектора на услугите. Като резултат от деиндустриалузацията на града се наблюдава упадък в пристанищните територии.
Проектът цели цялостно развитие на територията, нейното съживяване, привличането на инвеститорски интерес, подобряване качествата на градската среда и качеството на живот на хората.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ:
        Функционалният анализ показва разнообразие от дейности- жилищни, обществени зони, множество складови терени, както и наличието на мангрови гори в някои определени територии. Забелязва се липса на публични пространства, на организирана транспортна инфраструктура, както и на зелена система. В същото време зоната разполага с интересни точки- различни по своята същност атракции и дадености, които предлагат потенциал за развитие /мангровите гори и събиращите се в миграционния период птици фламинго, крепост от епохата на британските колонизатори, обществен център на града, разположен в близост до разглежданата територия, „Портата на Индия“- символичен за града монумент, както и рибен пазар- място за опознаване на местната култура и бит/
Бъдещото развитие на всяка територия търси логична връзка с нейното сегашно функционално предназначение, когато това е възможно. Така по протежение на крайбрежието се изграждат зона за културно-историческо наследство, паркове и градини, нови жилищни зони, бизнес център, както и културно-атракционен парк.
ЗОНА ТРАНСПОРТЕН ХЪБ, АТРАКЦИОНЕН ПАРК:
Тя се превръща в разпределително звено за пристигащите или просто  преминаващите през нея- чрез круизен кораб, чрез източната градска железница, по градската магистрала- с автомобил или автобус, чрез бъдещата метролиния. Тук е мястото на изграждане на втория пътен възел, връзка с градската магистрала и мястото , където двете магистрали /Eastern Freeway, Eastern Express Highway/ осъществяват връзка помежду си. Освен тези средства за транспорт тя се дообогатява чрез средства за алтернативно придвижване - изграждане на велоалеи, възможност за вземане на рикши под наем, изграждане на хеликоптерна площадка върху съществуващия кей, навлизащ във водата, изграждане на въжен транспорт с дължина около 1,5км., лодки и яхти.
Пешеходната връзка с градската територия, разположена на запад от линията на градската железница, се поощрява чрез изграждането на пешеходна алея на повдигнато ниво. Даденостите на терена- наличието на доковете с тяхната геометрия, съществуващите сгради и направления, определят градоустройствената композиция. В пресичането на определените оси са разположени различни обекти- сгради или паркови атракции (аквариум, исторически музей, автогара, културен център, търговски център, хотелски комплекси).
ЗОНА БИЗНЕС:

Условно тя е разделена на две части- една линейна композиция, успоредна на градската магистрала и една приблизително квадратна на север от последния док. При първата композиция всеки терен, заграден от четири улици е разглеждан като едно цяло. Всички тези малки блокове са пресечени в посока север-юг от пешеходната комуникация, която ги извежда от тяхната ортогоналност чрез вълнообразната си форма. Другата бизнес зона се позовава на координатна система, която е ротирана спрямо направлението север-юг.
 

         Чрез предложените мерки е очертан един от многобройните възможни сценарии за развитие на подобна зона, имаща много проблеми, но и предлагаща много възможности.

Автор


Моника Христова